1. decem­ber: Sådan skaber I en mere innova­tions­pa­rat organisation

Deltag i vores live webinar 1. decem­ber kl. 10.00 og bliv klogere på, hvordan I kan designe en organi­sa­tion, der er ligeså innova­tions­pa­rat som de menne­sker, der arbej­der i den.

67% af danske virksom­he­der siger, at innova­tion er blevet et endnu vigti­gere tema i løbet af de seneste 12 måneder og hele 74% frygter, at deres virksom­hed vil blive disrup­tet af nye tekno­lo­gier og forret­nings­mo­del­ler. Virksom­he­der­nes investe­rin­ger i innova­tion er derfor stigende, men en inter­na­tio­nal under­sø­gelse afslø­rer samti­dig, at kun 6% af verdens CEO’s i dag tilfredse med afkastet af disse investeringer.

Sagt med andre ord, så er mange virksom­he­ders innova­tions­kraft ikke stærk nok til at reali­sere de innova­tive ambitio­ner. Det skyldes ikke, at der mangler gode ideer i og omkring virksom­he­derne men snarere, at de fleste organi­sa­tio­ner ikke desig­net til at innovere og forny sig.

Men hvad hvis organi­sa­tio­ner var ligeså innova­tions­pa­rate som de menne­sker der arbej­der i dem? Hvordan ville sådan en organi­sa­tion se ud, og hvad kræver det at designe den? Det stiller vi på vores webinar 1. novem­ber skarpt på.

Fem grunde til at deltage i webinaret

Webina­ret, som afhol­des torsdag den 1. decem­ber kl. 10.00, varer en time og bliver formid­let med afsæt i konkrete cases.

Her vil du bl.a. lære:

    • Hvad det konkret vil sige at være en innova­tions­pa­rat organsisation.
    • Hvilke konkrete hacks I kan bruge til at designe en mere innova­tions­pa­rat organisation.
    • Hvordan I sikrer jer, at innova­tio­nen bidra­ger til at skabe ny vækst og konkrete resultater.
    • Hvordan I holder innova­tio­nen på sporet og de vigtig­ste inter­es­sen­ter engageret.
    • Hvordan en af landets mest komplekse virksom­he­der på rekord­tid har skabt en mere innova­tions­pa­rat organisation.

Tilmeld dig gratis i dag

Du kan uden bereg­ning tilmelde dig webina­ret, som vi afhol­der tirsdag den 1. decem­ber kl. 10.00, ved at udfylde formu­la­ren nedenfor.