2. novem­ber: Sådan kommu­ni­ke­rer I værdien af innovation

Vær med når vi stiller vi skarpt på, hvordan virksom­he­der kan bruge alter­na­tive og bedre metoder til at kommu­ni­kere værdien af innovation.

 

85% af alle investo­rer og aktie­a­na­ly­ti­kere fortæl­ler, at innova­tion er et vigtigt parame­ter, når en virksom­hed skal værdi­sæt­tes, og dens fremti­dige poten­ti­ale vurde­res. De fortæl­ler også, at det kun fortæl­ler meget lidt af vise, hvor mange penge der bruges på innova­tion eller R&D. Det er nemlig et omkost­nings­tal. Det siger meget lidt om værdien af innova­tion. 

På vores webinar den 2. novem­ber stiller vi skarpt på, hvordan virksom­he­der kan bruge alter­na­tive og bedre metoder til at kommu­ni­kere værdien af innova­tion. Både internt i organi­sa­tio­nen såvel som eksternt. Og vi tager natur­lig­vis afsæt i konkrete erfarin­ger fra nogle af verdens mest innova­tive virksom­he­der. 

Fem grunde til at deltag

Her er fem gode grunde til at deltage i vores kommende live webinar. 

Fx vil du lære:

  • Hvor meget innova­tion reelt fylder, når en virksom­heds værdi og fremtids­po­ten­ti­ale vurderes.
  • Hvordan I kan sætte en strate­gisk og frem for alt værdi­ska­bende dagsor­den for innovation.
  • Hvordan I syste­ma­tisk kan reducere deres risiko ved at investere i innovation.
  • Hvordan I kan måle og kommu­ni­kere værdien af jeres innova­tions­ind­sats, så andre forstår det.
  • Hvordan nogle af verdens mest innova­tive virksom­he­der kommu­ni­ke­rer værdien af innovation.

Webina­ret starter kl. 10.00 og slutter kl. 11.00.

Tilmeld dig gratis i dag

Du kan tilmelde dig vores live webinar ved at udfylde formu­la­ren nedenfor.