8. april: Forstå aktie­mar­ke­dets syn på innovation

Deltag i vores live webinar 8. april kl. 10.00 og lær, hvordan en af landets dygtig­ste aktie­eks­per­ter ser på innova­tion, når han investe­rer sine penge.

I samar­bejde med Mads Christi­an­sen, som bl.a. er kendt fra den populære podcast Milli­o­nær­klub­ben og anerkendt som en af landets dygtig­ste aktie­in­ve­sto­rer, afhol­der vi torsdag den 8. april et spændende live webinar om innovationsøkonomi.

Her vil Mads sammen med Henrik Karlsen fra Blue Trampo­line udfor­dre narra­ti­vet om, at aktie­mar­ke­det ikke forstår innova­tion og at det primært er de kortsig­tede resul­ta­ter, der tæller.

Du vil få konkret indblik i, hvordan profes­sio­nelle og langsig­tede investo­rer som Mads ser på virksom­he­ders investe­rin­ger i innova­tion, og hvordan han og andre spotter de virksom­he­der, som ligger foran innovationskurven.

Vi vil med afsæt i konkrete cases vise, hvordan I med simple metoder og værktø­jer kan måle og kommu­ni­kere værdien af jeres egne investe­rin­ger i innovation.

Fem gode grunde til at deltage

Her er fem gode grunde til at deltage i vores kommende live webinar, som afhol­des torsdag den 8. april kl. 10.00.

Fx vil du lære:

  • Hvor meget innova­tion reelt fylder for profes­sio­nelle og langsig­tede investo­rer, når de skal værdi­sætte en virksomhed.
  • Hvorfor det som virksom­hed i stigende grad er vigtigt at vide, hvor man ligger på innovationskurven.
  • Hvordan I kan sætte en strate­gisk og frem for alt værdi­ska­bende dagsor­den for innovation.
  • Hvordan I syste­ma­tisk kan reducere deres risiko ved at investere i innovation.
  • Hvordan I kan måle og kommu­ni­kere værdien af jeres innova­tions­ind­sats, så andre forstår det.

  Tilmeld dig gratis i dag

  Du kan tilmelde dig vores live webinar, som varer en time, ved at udfylde formu­la­ren neden­for. Det er torsdag den 8. april kl. 10.00.