Accele­rer jeres innovationprojekter

Kom hurti­gere på marke­det med jeres bedste ideer

Vi hjælper virksom­he­der med at udvikle, validere og lancere nye og innova­tive løsnin­ger på deres største udfor­drin­ger og muligheder.

Vores ambition er, at hjælpe vores kunder med

Udvikle produk­ter og forret­nings­mo­del­ler, som kunderne elsker

74% af alle innova­tions­pro­jek­ter lever ikke op til forvent­nin­gerne. Hoved­år­sa­gen er, at mange udvik­ler ideer, der tilfreds­stil­ler virksom­he­den mere, end de begej­strer kunderne.

Ved at tage afsæt i kunders og bruge­res reelle behov, hjælper vi virksom­he­der med at udvikle, validere og lancere produk­ter og forret­nings­mo­del­ler, som har stærke ben at gå på.

Vores kompe­ten­cer

Vi kan hjælpe med at accele­rere  jeres innovationsprojekter

LØS DE RIGTIGE PROBLEMER
Innova­tion starter ikke med en idé, men med at definere de udfor­drin­ger og mulig­he­der, hvor der er høj value at stake. Vi kan hjælpe jer med at udvikle, validere og forankre disse innovationsmuligheder.

DESIGN DE RIGTIGE LØSNINGER
Vi har sammen med vores kunder gennem­ført et hav af både fysiske og virtu­elle design sprints. På mindre end en uge desig­ner, bygger og tester vi sammen en proto­type på de innova­tions­mu­lig­he­der, hvor der er høj value at stake.

DESIGN PROFITABLE OG SKALERBARE FORRETNINGSMODELLER
Værdien af innova­tive produk­ter og servi­ces mangedob­les, hvis de integre­res i en profi­ta­bel og skaler­bar forret­nings­mo­del. Derfor har vi ligeså meget fokus på forret­nings­mo­del­len som selve produk­tet, når vi hjælper vores kunder.

KOM HURTIGT I MARKEDET MED JERES PRODUKT ELLER SERVICE
Vores lean startup kompe­ten­cer hjælper jer hurtigt i marke­det med et minimal awesome product. Det giver jer konkret data og feedback fra marke­det, som kan buges til at forbedre kunde­op­le­vel­sen yderligere.

HOLD MOMENTUM MED EN VISIONSDREVET ROADMAP
Udnyt jeres innova­tions­mu­lig­he­ders fulde poten­ti­ale gennem en visions­dre­vet roadmap. Det hjælper jer til at  forblive agile i jeres innova­tions­ar­bejde, holde fokus på kunder og brugere og øge værdien af jeres fremti­dige innovationsprojekter.

case

SKOV A/S sætter turbo på den digitale innovation

Ved at sætte turbo på den digitale innova­tion vækster SKOV hurti­gere end resten af marke­det. Blue Trampo­line kick-startede processen.

Corporate startup program

Skab en ny forret­ning på bare tre måneder

På bare tre måneder går vi fra løs innova­tions­mu­lig­hed til konkret produkt eller service, som jeres kunder vil elske.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et gratis onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller book et online­møde på et tidspunkt, som passer dig. Så sender vi et mødelink til din indbakke.

Modtag vores måned­lige nyhedsbrev

Tilmeld dig i dag