Book en BlueTalk

Investér to timer i at blive klogere på innovation

Vores BlueT­alks klæder ledere og speci­a­li­ster på til sætte en stærkere og mere strate­gi­ske dagsor­den for innova­tion i deres virksomheder.

Vores ambition er at

Inspi­rere virksom­he­der til at innovere bedre

Kun 6% af alle CEO’s er tilfredse med de resul­ta­ter, virksom­he­dens innova­tions­ind­sats kaster af sig. Det er alt for lidt i en verden, hvor innova­tion i stigende grad afgør, hvem der bliver fremti­dens vindervirksomheder.

Vores BlueT­alk er en to timers session, som med afsæt i virke­lig­he­dens verden hjælper ledere og speci­a­li­ster til at forstå, hvordan de skaber mere innova­tions­pa­rate virksomheder.

Book en bluetalk

Få klare svar på fem spørgsmål

HVORDAN SÆTTER I EN STÆRK STRATEGISK DAGSORDEN FOR INNOVATION?
54% af alle ledere erken­der, at de har svært ved at skabe sammen­hæng mellem innova­tion og de forret­nings­mæs­sige visio­ner og strate­gier. Vi viser jer, hvordan I kan gøre det.

HVORDAN ORGANISERER I VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSINDSATS?
Som alle andre funktio­ner i virksom­he­den, kræver det den rigtige organi­se­ring at få innova­tio­nen til at trives og levere resul­ta­ter. Vi viser jer 16 forskel­lige måder, det kan gøres på.

HVORDAN STYRKER I VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSPARATHED?
Evnen til at innovere er poten­ti­elt virksom­he­dens konkur­ren­ce­for­del. Vi viser, hvordan I gør organi­sa­tio­nen lige så innova­tions­pa­rat som det bedste startups.

HVORDAN INVESTERER I KLOGT I INNOVATION?
Vi viser jeg, hvordan de mest innova­tive virksom­he­der investe­rer klogt og ventu­re­ba­se­ret i innova­tion, så de får maksi­malt udbytte af deres investeringer.

HVORDAN HOLDER I INNOVATIONEN PÅ SPORET?
Vi giver jer ti konkrete bud på, hvordan I holder innova­tio­nen på sporet, og hvordan I kan måle og kommu­ni­kere værdien af den. Så undgår I at bygge et innovationsteater.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et gratis onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig. Så sender vi et mødelink direkte til din indbakke.

Hold dig opdateret

Få vores nyhedsbrev