Book en bluetalk

Bliv klogere på innova­tion i løbet af et par timer

Vores BlueT­alks klæder ledere på, så de kan sætte en stærkere dagsor­den for innova­tion i deres virksomheder. 

Value propo­si­tion

Gør virksom­he­den klar til innovation

Hele 74% af alle CEO’s frygter, at deres virksom­hed vil blive disrup­tet af nye tekno­lo­gier eller mere innova­tive forretningsmodeller.

Vores BlueT­alk hjælper ledere til at forstå, hvad de kan gøre for at styrke virksom­he­dens innova­tions­kraft og gøre dem bedre forbe­redte på fremtiden.

Book en bluetalk

Vores BlueT­alk giver klare svar på fem spørgsmål

HVORDAN SÆTTER I EN MERE STRATEGISK DAGSORDEN FOR INNOVATION?
54% af alle ledere erken­der, at de har svært ved at skabe sammen­hæng mellem innova­tion og de forret­nings­mæs­sige visio­ner og strate­gier. Vi viser jer, hvordan I kan gøre det.

HVORDAN ORGANISERER I VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSINDSATS?
Som alle andre funktio­ner i virksom­he­den, kræver det den rigtige organi­se­ring at få innova­tio­nen til at trives og levere resul­ta­ter. Vi viser jer, hvordan det kan gøres.

HVORDAN STYRKER I VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSPARATHED?
Evnen til at innovere er poten­ti­elt virksom­he­dens konkur­ren­ce­for­del. Vi viser, hvordan I gør organi­sa­tio­nen lige så innova­tions­pa­rat som de menne­sker, der arbej­der i den.

HVORDAN INVESTERER I KLOGT I INNOVATION?
Vi viser jeg, hvordan de mest innova­tive virksom­he­der investe­rer klogt og ventu­re­ba­se­ret i innova­tion, så de får maksi­malt udbytte af deres investeringer.

HVORDAN HOLDER I INNOVATIONEN PÅ SPORET?
Vi giver jer ti konkrete bud på, hvordan I holder innova­tio­nen på sporet, og hvordan I kan måle og kommu­ni­kere værdien af den. Kun sådan undgår I at bygge et innovationsteater.

Tal med en ekspert

Book et tidspunkt, der passer dig

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig. Så sender vi et virtu­elt mødelink til det aftalte tidspunkt.

Få vores måned­lige updates