Den strate­gi­ske innovationsleder

Gør virksom­he­den til en innovationsmaskine

På otte uger gennem­går du et virtu­elt og praktisk orien­te­ret kursus­for­løb i strate­gisk innova­tions­le­delse. Samti­dig desig­ner du den innova­tions­ma­skine, som vil hjælpe din virksom­hed til at innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt.

Den strate­gi­ske innovationsleder

74% af alle CEO’s fygter deres virksom­hed vil blive disruptet

Truslen fra disrup­tion har aldrig været mere reel end netop nu, men mange virksom­he­der har svært ved at reagere på den. Under­sø­gel­ser viser, at hele syv ud af ti virksom­he­der lige nu i tvivl om, hvorvidt deres egen virksom­heds innova­tions­kraft er stærk nok til at modstå truslen fra nye tekno­lo­gier og innova­tive forretningsmodeller.

Innova­tions­kraf­ten skal med andre ord styrkes, og dette virtu­elle og praktisk orien­te­rede kursus­for­løb giver dig metoderne og værktøj­kas­sen til at gøre netop det. Du lærer, hvordan de mest innova­tive organi­sa­tio­ner arbej­der strate­gisk, syste­ma­tisk og værdi­ska­bende med innova­tion. Du bruger den nyeste viden til at gøre din egen virksom­hed til en moderne innovationsmaskine.

Prisen er 14.995 kr. + moms.

Den strate­gi­ske innovationsleder

Fire moduler på otte uger

Modul 1

FREMTIDSORIENTERET VISION OG STRATEGI FOR INNOVATION
Innova­tion handler om at skabe fremti­dens virksom­hed. Du vil lære at se ind i fremti­den og spotte de trends og tenden­ser, som vil påvirke virksom­he­dens fremtid. Du vil lære, hvordan du konkret bruger det til at designe og opnå buy-in for fremtids­o­ri­en­te­ret vision og strategi for innova­tion. Og hvordan du holder den på sporet.

Modul 2

ORGANISERING OG SAMARBEJDE MED DRIFTEN
Den strate­gi­ske innova­tions­le­der skaber de organi­sa­to­ri­ske rammer for, at hele virksom­he­den kan innovere. Du vil lære, hvilket organi­sa­to­ri­ske design der bedst kan reali­sere jeres vision og strategi for innova­tion, og hvordan du sikrer et stærkt og værdi­ska­bende samar­bejde med driften.

Modul 3

INNOVATIONSPROCESSER OG ADFÆRD
Vi tror på, at det skal gøres langt lettere for ledere og medar­bej­dere og arbejde med innova­tion, og vi viser dig hvordan. Med afsæt i den nyeste viden og konkrete cases lærer du, hvordan man desig­ner en agil og ekspe­ri­men­te­rende innova­tions­pro­ces, som under­støt­ter ideers natur og menne­sker adfærd.

Modul 4

FREMDRIFT OG VÆRDISKABELSE
Den strate­gi­ske innova­tions­le­der skal kunne måle og kommu­ni­kere fremdrif­ten og værdi­ska­bel­sen i virksom­he­dens innova­tions­pro­jek­ter og porte­føl­jer. Du lærer, hvordan du på en let og trovær­dig måde kan engagere organi­sa­tio­nen og de vigtig­ste inter­es­sen­ter i virksom­he­dens innova­tions­ind­sats. Og blive anerkendt for det.

Den strate­gi­ske innovationsleder

Fem argumen­ter for at deltage

SÆT EN FREMTIDSORIENTRET RETNING FOR INNOVATION
Hjælp virksom­he­den til at sætte en klar og fremtids­o­ri­en­te­ret retning for innova­tion, som organi­sa­tio­nen både kan forstå og handle på.

STYRK SAMARBEJDET MED RESTEN AF ORGANISATIONEN
Et godt samar­bejde med resten af organi­sa­tio­nen er altaf­gø­rende for at undgå innova­tions­te­a­te­rets skæbne.

SKAB FREMDRIFT OG MÅLBARE RESULTATER
Du lærer, hvordan du på en nem og konkret måde kan måle og kommu­ni­kere fremdrift og værdi af innovationsindsatsen.

BLIV SET SOM EN FREMTIDSORIENTERET LEDER
Der er brug for strate­gi­ske innova­tions­le­dere, som har sigte på fremti­den, og som kan agere på den i dag.

DOKUMENTER DINE INNOVATIONSKOMPETENCER
Når du fuldfø­rer kursus­for­lø­bet modta­ger du et fysisk såvel som digitalt certi­fi­kat som bevis på dine innovationskompetencer. 

Inter­es­se­ret i at høre nærmere?

Deltag i vores infor­ma­tions­we­bi­nar 20. oktober

Tilmeld dig vores infor­ma­tions­we­bi­nar tirsdag den 20. oktober kl. 10.00 og høre mere om datoer, forlø­bet, udbyt­tet, arbejds­ind­sats etc.