Den ventu­re­ba­se­rede intraprenør

Innovér med større forret­nings­mæs­sigt effekt

Dette praktisk orien­te­rede kursus­for­løb lærer dig på 6 uger at innovere efter samme metode som verdens bedste iværk­sæt­tere og innova­tø­rer. Du bruger samti­dig forlø­bet til at kick-starte dit eget innovationsprojekt.

Reference

“Efter bare fem uger var vi på marke­det med den mest succes­fulde lance­ring i virksom­he­dens historie”

John Tobie­sen
Direk­tør, Tid til ro

Den ventu­re­ba­se­rede intraprenør

Kursus­for­lø­bet dækker fire kriti­ske innovationsfaser

Fase 1

KONKRETISERING AF FOKUS OG VALUE AT STAKE
Innova­tions­pro­ces­sen starter ikke med en idé og en business case. Du lærer, hvordan du slipper fri af den fælde, og i stedet flytter start­punk­tet til et strate­gisk innova­tions­fo­kus og value at stake. Det bliver samti­dig udgangs­punk­tet for det konkrete projekt, du arbej­der med under resten af forløbet.

FASE 2

GENERERING AF IDEER OG LØSNINGER
Her lærer du at bruge de metoder, som verdens bedste innova­tø­rer og iværk­sæt­tere benyt­ter sig af, når de genere­rer ideer til nye løsnin­ger og forret­nings­mo­del­ler. Du vil bruge teknik­kerne på dit eget innova­tions­pro­jekt, hvor du vil generere konkrete ideer, der kan bringe din virksom­hed fremad.

Fase 3

TEST OG VALIDERING AF IDEER
Succes­fulde innova­tø­rer baserer ikke beslut­nin­ger og investe­rin­ger på tro, synsnin­ger og luftige business cases. I stedet bruger de små og billige ekspe­ri­men­ter til at teste og validere ideer­nes mest kriti­ske hyposter. Du vil blive overra­sket over, hvor hurtigt og billigt det kan gøres, og den forskel det vil have for dit eget innovationsprojekt.

Fase 4

OPNÅ BUY-IN FOR DINE IDEER
Ligesom succes­fulde innova­tø­rer har sine metoder, så findes der også metoder til at slå ideer ihjel. Og de bruges hver dag i organi­sa­tio­ner verden over. Du lærer, hvordan du spotter og forbe­re­der dig på et idéan­greb, hvad du konkret kan gøre for at neutra­li­sere det, og hvordan du på en nem måde kan kommu­ni­kere værdien af innova­tion og fremdrif­ten i dine projekter.

Den ventu­re­ba­se­rede intraprenør

Fem argumen­ter for at deltage

LÆR AT BRUGE DEN VENTUREBASEREDE INNOVATIONSPROCES
73% af alle profes­sio­nelle innova­tions­folk foretræk­ker den ventu­re­ba­se­rede innova­tions­pro­ces. Du lærer at bruge den i praksis.

LÆR AT DRIVE INNOVATIONSPROJEKTER I EN VIRTUEL VERDEN
Kursus­for­lø­bet er 100% virtu­elt, og du vil lære at bruge de bedste værktø­jer og metoder til at innovere i en verden, hvor fysisk kontakt er vanskeliggjort.

SKAB RESULTATER DER FLYTTER VIRKSOMHEDEN FREMAD
Kursus­for­lø­bet er i høj grad praktisk orien­te­ret, og du vil fra første dag arbejde med en konkret udfor­dring eller mulig­hed, som kan flytte din virksom­hed fremad.

BLIV SET SOM EN RESULTATSKABENDE INNOVATØR
Kursus­for­lø­bet lærer dig, hvordan du hurtigt, billigt og konkret kan sikre fremdrift i virksom­he­dens innova­tions­pro­jek­ter og kommu­ni­kere værdien af det.

DOKUMENTER DINE INNOVATIONSKOMPETENCER
Når du fuldfø­rer kursus­for­lø­bet modta­ger du et fysisk såvel som digitalt certi­fi­kat som bevis på dine innovationskompetencer. 

Priser

Deltag som enkelt­per­son eller innovationsteam

SOM ENKELTPERSON
Du delta­ger som enkelt­per­son og på vegne af din virksom­hed. Du delta­ger i under­vis­nin­gen, arbej­der med dit eget projekt, og får 1‑til‑1 sparring fra en ekspert i ventu­re­ba­se­rede innova­tions­pro­ces­ser. Du modta­ger et certi­fi­kat på dine nye kompe­ten­cer, hvis du gennem­fø­rer forløbet.

Prisen er 8.995 kr- + moms.

SOM INNOVATIONSTEAM
I delta­ger op til tre perso­ner, hvor I på vegne af jeres virksom­hed arbej­der på et konkret innova­tions­pro­jekt. Alle delta­ger i under­vis­nin­gen, og I arbej­der sammen på et fælles innova­tions­pro­jekt. I får gruppe­s­par­ring fra en ekspert i ventu­re­ba­se­rede innova­tions­pro­ces­ser. I får alle et certi­fi­kat, hvis I gennem­fø­rer forløbet.

Prisen er 14.995 kr. + moms.

Inter­es­se­ret i at høre nærmere?

Deltag i vores infor­ma­tions­we­bi­nar 21. oktober

Tilmeld dig vores infor­ma­tions­we­bi­nar tirsdag den 21. oktober kl. 10.00 og høre mere om datoer, forlø­bet, udbyt­tet, den ventu­re­ba­se­rede innova­tions­pro­ces, arbejds­ind­sats etc.