Design sprint

Design, test og validér jeres ideer på mindre end en uge

Få hurti­gere og bedre svar på virksom­he­dens kriti­ske udfor­drin­ger. Design sprint-metoden fra Google Ventu­res er en af de mest effek­tive metoder til at løse udfor­drin­gen. Kan også levere virtuelt.

Value propo­si­tion

Få hurtige og præcise svar på jeres kriti­ske udfordringer

Virksom­he­der spilder alt for mange ressour­cer på at bygge og lancere produk­ter, servi­ces og forret­nings­mo­del­ler, som ingen ønsker at købe. Hele 74% af alle nye produkt­lan­ce­rin­ger falder i denne fælde. 

 

På under en uge guider vi jer gennem en komplet design sprint-proces. Vi hjælper jer til at forstå kunderne bedre, at designe konkrete ideer og proto­ty­per, som vi slutter med at teste på en relevant målgruppe.

Konkrete resul­ta­ter

Opnå fem resul­ta­ter med et facili­te­ret design sprint

FORSTÅ JERES KUNDER OG BRUGERE BEDRE
En vigtig del af et design sprint er forstå­el­ses­fa­sen, hvor fokus flyttes til de proble­mer, jeres kunder og brugere efter­spør­ger en løsning på.

FÅ JERES IDEER I MARKEDET HURTIGT OG BILLIGT
Sammen desig­ner vi bruger- og kunde­ret­tede proto­ty­per ud fra jeres bedste ideer, og vi tester dem på den konkrete målgruppe, I ønsker at afsætte løsnin­gen til.

OPNÅ BUY-IN FRA VIRKSOMHEDENS VIGTIGSTE INTERESSENTER
Få hurti­gere og stærkere buy-in fra de vigtig­ste inter­es­sen­ter. Med resul­ta­tet fra kunde­te­sten viser I konkret og reel viden frem for synsnin­ger og tro.

REDUCER RISIKOEN VED AT INVESTERE I INNOVATION
Ved hurtigt og billigt at teste jeres ideers mest kriti­ske hypote­ser, undgår I at spilde ressour­cer ved at lancere løsnin­ger, som ingen efterspørger.

STYRK JERES INNOVATIONSKOMPETENCER
I løbet af ugen får I konkret og hands-on erfaring med, hvordan I fremad­ret­tet kan arbejde både agilt og syste­ma­tisk med at designe og teste ideer og prototyper.

Tal med en ekspert

Book et virtu­elt møde

Ring til os på 7022 2424 eller find en ledig tid i vores kalen­der, book det tidspunkt der passer dig bedst, og vi ringer dig op på det aftalte tidspunkt.

Modtag vores måned­lige nyhedsbrev

Gratis tilmel­ding