INNOVATION TEST LAB

Test og valider jeres ideer i vores Innova­tion Test Lab

Vores virtu­elle Innova­tion Test Lab er jeres forlæn­gede arm, når I hurtigt og billigt skal teste, om jeres ideer, hypote­ser og innova­tions­pro­jek­ter holder i den virke­lige verden.

Value propo­si­tion

Fjern usikker­he­derne i innovationsprojekterne

En business case er ofte blot en drøm i et regne­ark fyldt med usikker­he­der og utestede hypote­ser. Det gør det let at slå gode idéer og innova­tions­pro­jek­ter ihjel.

 

I vores Innova­tion Test Lab kan I hurtigt og billigt teste og validere jeres ideer, hypote­ser og innova­tions­pro­jek­ter, så de bliver lettere og mindre risikable at realisere

TEST OG EKSPERIMENTER SOM EN SERVICE

Sådan funge­rer det

INDGÅELSE AF FLEKSIBEL RAMMEAFTALE
Vi indgår en fleksi­bel ramme­af­tale, som matcher jeres konkrete behov. I faktu­re­res kun for den tid I reelt bruger i vores Innova­tion Test Lab og den værdi, det skaber for jer.

DESIGN AF TESTSTRATEGI
Sammen desig­ner vi en teststra­tegi for de ideer, hypote­ser og usikker­he­der, som er kritisk at validere, for at jeres ide eller innova­tions­pro­jekt bliver en succes.

GENNEMFØRELSE AF EKSPERIMENTER
Vi gennem­fø­rer små, hurtige og billige ekspe­ri­men­ter, hvor jeres ideer og hypote­ser testes i den virke­lige verden. På den måde konver­te­rer vi tro til data og viden.

GENNEMGANG AF TESTRESULTAT
Vi analy­se­rer og gennem­går data og lærin­ger fra ekspe­ri­men­terne med jer og præsen­te­rer det i et format, der er let at forstå og handle på.

JUSTERING AF BUSINESS CASEN
Vi juste­rer usikker­he­derne og forsud­sæt­nin­gerne i vores business case simula­tor. På den måde kan I kommu­ni­kere fremdrif­ten og værdien af jeres innovationsprojekt.

SKAB RESULTATER MED VORES INNOVATION TEST LAB

Fem konkrete fordele

DE SKÆVE IDEER FÅR BEDRE MULIGHEDER FOR AT OVERLEVE
Ved at teste og validere de kriti­ske usikker­he­der og hypote­ser, der ligger til grund for jeres ideer, forbed­res deres chancer for at overleve.

REDUCER JERES RISIKO VED AT INVESTERE I INNOVATION
Vores ventu­re­ba­se­rede investe­rings­pro­ces hjælper jer til at reducere risikoen ved at investere i nye ideer og innovationsprojekter.

SKAB HURTIG OG BILLIG FREMDRIFT
Ved at investere små beløb i hurtige og billige ekspe­ri­men­ter, vil I hurtigt skabe og kommu­ni­kere reel fremdrift i jeres innovationsprojekter. 

STYRK JERES INNOVATIONSKULTUR
Evnen til hurtigt og billigt at teste og validere ideer og hypote­ser er kernen i en stærk innova­tions­kul­tur. I Vores Innova­tion Test Lab er det vores kernekompetence.

ØG JERES RETURN-ON-INNOVATION
Ved at investere klogt i hurtige og billige ekspe­ri­men­ter, hjælper vores Innova­tion Test Lab jer med at øge og dokumen­tere værdien af jeres innovationsindsats.

Inter­es­se­ret i at høre nærmere?

Book et gratis onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller find et tidspunkt i vores kalen­der, som passer dig. Vi sender et mødelink direkte til din indbakke.

Modtag vores måned­lige updates