Cases

Vi lever af at skabe resul­ta­ter sammen med vores kunder

Innova­tion skal først og fremmest hjælpe vores kunder til at skabe en bedre og mere konkur­ren­ce­dyg­tig virksom­hed. Det deler vi gerne nogle konkrete eksemp­ler på.

Tid til ro

Rejse­bu­reau skaber sig til ny vækst midt i corona­kri­sen

Vi hjælper virksom­he­der med at designe og imple­men­tere moderne innova­tions­mo­del­ler, der sikrer en mere syste­ma­tisk og værdi­ska­bende tilgang til innova­tion.

SKOV

SKOV sætter turbo på den digitale innova­tion

Tryg

Tryg skaber resul­ta­ter med ventu­re­ba­se­ret innova­tions­mo­del

Trygs innova­tions­af­de­ling oplever flere fordele ved deres nye, ventu­re­ba­se­rede innova­tions­mo­del. Blue Trampo­line hjalp med at designe og løbe den i gang.