Case

Det er blevet lettere at tiltrække ressour­cer til innovation

Ny tilgang til udarbej­delse af business cases for innova­tion har gjort det lettere for Norlys at tiltrække penge til de gode ideer.

Om samar­bej­det med Blue Trampoline

“Vi laver nu bedre og mere trovær­dige business cases, og det gør vores forskel­lige stake­hol­ders mere trygge”

Kristian Livijn
Director, Innova­tion & Insight, Norlys

Udfod­rin­gen

Innova­tion er vigtigt, men det kan være svært at måle værdien af det

Norlys er med 1,5 mio. kunde­for­hold og 2.500 medar­bej­der Danmarks største energi- og telekon­cern. Norlys ejer Softa, Boxer, Eniig Fiber og N1 og kæmper hver dag for den grønne omstil­ling og et mere digitalt Danmark.

At være front­lø­ber inden for den grønne omstil­ling og udbre­del­sen af et mere digitalt Danmark, stiller store krav til innova­tions­kraf­ten. Derfor investe­rer Norlys også hvert år i netop innova­tion, som er et vigtigt strate­gisk indsatsområde.

At lave business cases for innova­tion er markant ander­le­des end for andre typer projek­ter. Usikker­he­derne er i starten ofte større og forud­si­ge­lig­he­den er mindre. Det gør innova­tion vanske­lig at værdi­sætte og risikovurdere.

Løsnin­gen

Dynami­ske business cases for innova­tion, der viser usikkerhederne

Tradi­tio­nelle business case model­ler er ikke gode til at håndtere investe­rin­ger i innova­tions­pro­jek­ter, da de ikke tager godt nok højde for de usikker­he­der og den uforud­si­ge­lig­hed, som kende­teg­ner netop den type af projekter.

Den erken­delse førte til et komplet re-design af den måde, hvorpå Norlys arbej­der med business cases for innova­tion. Frem for ikke at kunne håndtere usikker­he­der og uforud­si­ge­lig­hed, har Norlys nu en mere dynamisk og trans­pa­rent, som bringer risiko og uforud­si­ge­lig­he­den frem i lyset fra dag ét.

Den nye tilgang til udarbej­delse af business cases for innova­tion er desig­net på @Risk software fra Palisade, som kan håndtere tusind­vis af scena­ri­e­rer baseret på både tekni­ske såvel som kommerci­elle usikkerheder.

Typisk starter en business case med et stort økoni­misk  udfalds­rum, men ved hjælp af visuelle torna­do­di­a­gram­mer kan Norlys hurtigt få et overblik over de væsent­lig­ste hypote­ser og den økoni­mi­ske betyd­ning, de har for det pågæl­dende innovationsprojekt.

Det giver et hurtigt, retvi­sende og frem for alt trans­pa­rent beslut­nings­grund­lag, hvor man én itera­tion ad gangen kan reducere de mest kriti­ske usikker­he­der og samti­dig se, hvad de har af betyd­ning for værdien af det konkrete innovationsprojekt.

På den måder øger Norlys løbende værdien af de mest lovende innova­tions­pro­jek­ter. De mindre gode får man til gengæld hurtigt slået ned, inden der investe­res mange penge i dem.

Resul­ta­tet

Det er blevet lettere at tiltrække penge til innovation

Den nye og mere dynami­ske tilgang til deisgn af business cases for innova­tion har haft tre store fordele.

For det første er man i den strate­gi­ske innova­tions­af­de­lin­gen blevet bedre til at værdi­sætte innova­tions­pro­jek­terne, da de nu bygger på mere trovær­dige og trans­pa­rente business cases. Det har gjort det lettere at tiltrække penge til innovation.

Dernæst er samar­bej­det med kerne­for­ret­nin­gen blevet styrket, da de forskel­lige inter­es­sen­ter, som er invol­ve­ret i innova­tions­pro­jek­terne, er blevet mere trygge. Det skyldes, at der udover øget trans­pa­rens, også er kommet en systam­tisk tilgang til at reducere risikoen ved at investere i innovation.

En tredje fordel er fokus. Ved hurtigt at få de kriti­ske hypote­ser og usikker­he­der frem i lyset, kan Norlys straks igang­sætte ekspe­ri­men­ter, som kan teste og validere dem. Ofte sker det med ganske små investe­rin­ger, som samti­dig har stor og hurtig effekt. Det giver fremdrift og værdi­ska­belse fra dag ét, som kan måles og kommunikeres.

Test og valide­ring af ideer

Byg business cases, du tør investere dine egne penge i

Vi skræd­der­syr hurtige og billige ekspe­ri­men­ter, som giver klare svar på de mest kriti­ske hypote­ser. På den måde reduce­rer I risikoen og øger sandsyn­lig­he­den for at få succes med jeres innovationsprojekt.

Mål og kommu­ni­ker værdien af innovation

Synlig­gør værdien af jeres innovationsindsats

Vi hjælper med at måle og kommu­ni­kere værdien af jeres innova­tions­ind­sats. På den måde kan I ændre samta­len til at handle om værdi i stedet for omkostninger.