Case

SKOV styrker sin markedspo­si­tion med digital innovation

Ved at sætte turbo på den digitale innova­tion vækster SKOV hurti­gere end resten af marke­det. Blue Trampo­line var med til at hjælpe dem i gang.

Om samar­bej­det med Blue Trampoline

“Vi har fået en hurti­gere og bedre tilgang til digital innova­tion, som er med til at positio­nere os stærkt i markedet“

Søren Smede­gaard
Direk­tør, Forret­nings­ud­vik­ling, SKOV A/S

Udfor­drin­gen

SKOV blev udfor­dret af nye markedskrav

SKOV, som er en af verdens førende leveran­dø­rer af klima- og farm manage­ment løsnin­ger inden for fjerkræ- og grise­pro­duk­tion, oplevede kunder­nes stigende efter­spøgsel på dataind­sam­ling og digitale løsninger. 

Ledel­sen var hurtige til at reagere på denne efter­spørgsel og igang­s­atte et stort projekt, som skulle bringe virksom­he­den på forkant med fremti­dens digitale løsnin­ger. Projek­tet var velfi­nan­si­e­ret, og dygtige medar­bej­dere blev sat på opgaven.

Der gik dog ikke længe, før ledel­sen erfarede, at de havde vanske­ligt ved at skabe reel fremdrift og bringe de gode ideer på marke­det i form af nye digitale løsnin­ger, som kan hjælpe virksom­he­dens kunder med at effek­ti­vere deres forretning.

Efter en hurtig evalu­e­ring af virksom­he­dens innova­tions­mo­del blev det konklu­de­ret, at der var brug for en mere agil og ekspe­ri­men­te­rede tilgang til den digitale innovation.

Løsnin­gen

Ny tilgang til digital innova­tion gennem tre effek­tive greb

SKOV havde allerede erfaring med at integrere digitale elemen­ter i virksom­he­dens fysiske produk­ter. Men det var nyt at skulle designe kunde­ret­tede løsnin­ger, som samti­dig skulle kunne udvikle sig til en selvstæn­dig forretning.

For at accele­rere denne form for innova­tion gennem­førte vi tre konkrete initi­a­ti­ver, som hver især var med til at styrke SKOVs innovationskraft.

Det første initi­a­tiv inddrog innova­tions­stra­te­gien, hvor der blev sat en klar og fælles retning for digital innova­tion i SKOV. Det ledel­ses­mæs­sige ansvar blev også place­ret og gjort mere synligt.

Dernæst blev der skabt en mere autonom organi­se­ring. Den giver deres innova­tions­teams mulig­hed for — og frihed til — at designe fremti­dens digitale løsnin­ger og forret­nings­mo­del­ler i den retning, som vinder mest gehør i markedet.

Det sidste initi­a­tiv var at designe en innova­tions­mo­del og udvikle de vaner, som skaber resul­ta­ter på innova­tions­fron­ten. Det var selve funda­men­tet i ambitio­nen om at designe fremti­dens digitale løsninger.

For at validere den nye innova­tions­mo­del, som baserer sig på design­tænk­ning og lean startup, testede vi den på en række pilot­pro­jek­ter. Det gav hurtig fremdrift og konkrete resultater. 

Alle pilot­pro­jek­ter startede med et design sprint, hvor små teams udvik­lede ideer inden for de temaer, som blev fremhæ­vet i innova­tions­stra­te­gien. Af de bedste ideer blev der desig­net proto­ty­per, som i løbet af få dage blev testet på konkrete kunder og brugere.

De bedste proto­ty­per blev efter­føl­gende lance­ret som minimal awesome products, og bruges i dag af kunder verden over. 

Resul­ta­tet

Fra design sprint til strate­gisk forretningsenhed

De tre initi­a­ti­ver, Blue Trampo­line hjalp SKOV med at gennem­føre, har givet konkrete resul­ta­ter. Både på meget kort sigt og på den længere og mere strate­gi­ske front.

Ved at imple­men­tere en ny tilgang til digital innova­tion er det lykke­des at komme markant hurti­gere og billi­gere på marke­det med de rigtige digitale løsnin­ger og forret­nings­mo­del­ler. I første omgang som minimal awesome products, som gradvist forbed­res ved at lytte til de kunder og brugere, de skal gøre en positiv forskel for.

Den voksende porte­følje af digitale løsnin­ger har hurtigt givet SKOV en konkur­ren­ce­for­del i marke­det. Dels har det hurtigt skabt sin egen forret­ning, og dels er det med til at positio­nere SKOV stærkt i et marked, som i stigende grad efter­spør­ger løsnin­ger inden for preci­sion livestock farming. Konkur­ren­ce­for­de­len kan læses i SKOVs omsæt­ning, som vækster hurti­gere end markedet.

Den strate­gi­ske forank­ring, den nye måde at arbejde på og de konkrete resul­ta­ter, det har skabt for SKOV, har motive­ret ledel­sen til at organi­sere den digitale forret­ning i et selvstæn­digt forret­nings­om­råde. Omsæt­nin­gen i bidra­ger allerede med 5% af SKOVs samlede omsæt­ning og forven­tes at stige i takt med, at nye løsnin­ger lance­res og de eksiste­rende skaleres.

Opnå samme resul­ta­ter som SKOV

Skab resul­ta­ter med vores Corporate Startup Program

På tre måneder fører vi jer igennem en accele­re­ret proces, hvor vi sammen desig­ner, tester og valide­rer en profi­ta­bel løsning på en kritisk udfordring.

Design sprint

Løs en kritisk udfor­dring på kun én uge