Case

Tryg skaber resul­ta­ter med ny innovationsmodel

Trygs innova­tions­af­de­ling oplever flere fordele ved deres nye, ventu­re­ba­se­rede innova­tions­mo­del. Blue Trampo­line hjalp med at designe og løbe den i gang.

Om samar­bej­det med Blue Trampoline

“Vores nye innova­tions­mo­del hjælper os hurti­gere på marke­det med de rigtige produk­ter og forretningsmodeller”

Peter Sylvest Svend­sen
Commercial Innova­tion Manager, Tryg

Udfod­rin­gen

Forsik­rings­bran­chen udfor­dres af nye startups og innova­tive forretningsmodeller

Tryg er det største skade­for­sik­rings­sel­skab i Danmark og det næststør­ste i Norden. De tilby­der forsik­rin­ger til private kunder og virksom­he­der i Danmark, Norge og Sverige. Hver fjerde dansker er forsik­ret gennem Tryg, og kunderne er blandt de mest tilfredse.

Trods den stærke markedspo­si­tion er behovet for innova­tion stigende hos Tryg. Det skyldes, at hele forsik­rings­sek­to­ren er under foran­dring, og at tradi­tio­nelle produk­ter og forret­nings­mo­del­ler udfor­dres af nye, innova­tive startups, som alle arbej­der på at give kunderne en bedre og billi­gere kundeoplevelse.

Tryg ser disse foran­drin­ger som en mulig­hed, og har opret­tet NBCI (New Business Custo­mer Innova­tion), som er stedet i virksom­he­den, hvor fremti­dens produk­ter og forret­nings­mo­del­ler skabes. NBCI har allerede flere succes­fulde projek­ter bag sig.

Ledel­sen i NBCI stod dog ved udgan­gen af 2019 med nogle udfor­drin­ger. Dels ville de gerne reducere time-to-market, og dels ønskede de at øge vishe­den om, at de også formår at investere klogt i de innova­tions­mu­lig­he­der, der har de største potentialer.

Løsnin­gen

Design og imple­men­te­ring af ny, ventu­re­ba­se­ret innovationsmodel

For at opnå målene om at reducere time-to-market og ikke at spilde ressour­cer på produk­ter og forret­nings­mo­del­ler, ingen efter­spør­ger, beslut­tede vi sammen med ledel­sen at designe og imple­men­tere en ventu­re­ba­se­ret innovationsmodel.

Hoved­prin­cip­perne i model­len er, at Tryg investe­rer små beløb i mange forskel­lige ideer, som under­støt­ter virksom­he­dens innova­tions­te­maer. Investe­rin­gerne målret­tes hurtige og billige ekspe­ri­men­ter, hvor små innova­tions­teams tester, om det antagede problem, ideen vil løse for en kunde­gruppe, overho­ve­det er værd at løse.

På den måde kommer Tryg straks i marke­det med sine ideer og kan træffe beslut­nin­ger om yderli­gere finan­si­e­ring på baggrund af konkret data frem for tro og synsnin­ger. De lærer hurtigt og fejler billigt. Ofte uden at bruge en eneste krone.

I takt med at de kriti­ske hypote­ser, som er afgørende for, at en idé kan udvikle sig til et nyt og attrak­tivt område for Tryg, valide­res som sande, øges investe­rin­gerne gradvist. På den måde lance­res kun de forsik­rings­løs­nin­ger, der har det største forret­nings­po­ten­ti­ale, og som vil skabe mest værdi for kunderne.

Udover at designe Trygs nye innova­tions­mo­del, har Blue Trampo­line hjulpet med at udvikle de værktø­jer, som gør det let for ledere og medar­bej­dere i NBCI at arbejde med model­len i praksis. Derud­over har Trygs innova­tions­af­de­lin­ger i Danmark og Norge arbej­det tæt sammen med konsu­len­ter fra Blue Trampo­line for at teste model­len på konkrete innovationsprojekter.

Resul­ta­tet

Hurti­gere fremdrift og øget værdi af innovationsporteføljen

Den ventu­re­ba­se­rede innova­tions­mo­del har allerede skabt flere konkrete resul­ta­ter for Tryg.

Den ekspe­ri­men­te­rende tilgang har givet Trygs innova­tions­teams en let og effek­tiv måde, så de hurtigt og billigt kan teste og validere idéers kriti­ske usikker­he­der. Det hjælper til at skabe reel og hurtig fremdrift i projek­terne og til at investere med mindre risiko.

Den ventu­re­ba­se­rede innova­tions­mo­del har gjort det lettere at kommu­ni­kere værdien af innova­tion. Ved hele tiden at teste ideer og hypote­ser i marke­det, kan de lidt efter lidt bygge trovær­dige buisness cases for de mest lovende innovationsmuligheder.

Den ventu­re­ba­se­rede tilgang til innova­tion har øget både den strate­gi­ske og økono­mi­ske værdi af Trygs innova­tions­por­te­følje. Det skyldes, at de usunde projek­ter slås hurtigt ihjel — inden der bruges væsent­lige ressour­cer på dem. Det frigør tid og penge til de innova­tions­mu­lig­he­der, der viser de største potentialer.

Opnå samme resul­ta­ter som Tryg

Styrk innova­tions­kraf­ten med vores Innova­tion Excel­lence Program

Vores Innova­tion Excel­lence Program har allerede hjulpet flere end 150 virksom­he­der til at styrke deres innovationskraft.