Case

Tid til ro innove­rer sig til ny vækst midt i coronakrisen

Ved at re-designe kriti­ske dele af virksom­he­dens forret­nings­mo­del har Tid til ro på rekord­tid skabt ny vækst i et marked, der blev disrup­tet af COVID-19.

Om samar­bej­det med Blue Trampoline

“Efter bare fem uger var vi i marke­det med den mest succes­fulde lance­ring i virksom­he­dens historie”

John Tobie­sen
Adm. direk­tør, Tid til ro

Udfod­rin­gen

COVID-19 disrup­tede Tid til ro’s forretningsmodel

COVID-19 disrup­tede fra den ene dag til den anden rejse­bran­chen. Mange virksom­he­der, der normalt ville kigge ind i sin højsæ­son, stod tilbage med en forret­nings­mo­del, der var skudt i stykker.

Det var også tilfæl­det for Tid til ro, som er Danmarks største rejse­bu­reau inden for yoga- og mindful­l­nes­rej­ser. Pludse­lig kunne de ikke længere sende deres forvent­nings­glade gæster ud i verden. Deres forret­nings­mo­del var blevet disruptet.

Udover at skulle minimere skaderne fra den pludse­ligt opstå­ede situa­tion, havde ledel­sen en anden kritisk opgave. Nemlig at re-designe virksom­he­dens forret­nings­mo­del til en ny virkelighed.

Løsnin­gen

Nyt produkt­pro­gram blev lance­ret på få uger

Grundet situa­tio­nens alvor var tiden og ressour­cerne ikke til lange og omkost­nings­tunge udvik­lings­pro­jek­ter. I stedet valgte vi et lean innova­tion forløb, som ville hjælpe Tid til ro i marke­det med de rigtige produk­ter på en hurtig og billig måde.

Ved at rette fokus mod gæsterne og hvorfor de vælger at rejse med Tid til ro, kom vi hurtigt frem til en hypotese om, hvad de vigtig­ste jobs-to-be-done var. Gennem et kort ekspe­ri­ment blev denne kriti­ske hypotese valideret.

Næste skridt var at generere nye ideer til, hvordan Tid til ro kunne løse gæster­nes job-to-be-done på en ny måde og i en verden, hvor det i bedste fald var vanske­ligt at rejse internationalt.

De bedste ideer testede vi af flere omgange i marke­det med små og billige ekspe­ri­men­ter. På den måde kunne vi hurtigt få marke­dets feedback på, hvilke ideer der var de bedste og dermed reducere risikoen for at lancere noget, som kunderne ikke ønskede sig.

For at bekræfte forstå­el­sen af tilba­ge­mel­din­gerne fra marke­det, gennem­førte vi et sidste ekspe­ri­ment. Denne gang i form af en salgskampagne, hvor abonnen­ter af Tid til ro’s nyheds­brev fik mulig­hed for at lave en forud­be­stil­ling på somme­rens program.

Salgkampag­nen var en succes, og Tid til ro kom i marke­det med et nyt produkt­pro­gram hurti­gere og billi­gere end nogensinde.

Resul­ta­tet

Den mest succes­fulde lance­ring i virksom­he­dens historie

Tid til ro opnåede tre konkrete resul­ta­ter gennem samar­bej­det med Blue Trampoline.

Ved at reagere hurtigt og dygtigt på de pludse­lige og markante ændrin­ger i kølvan­det på COVID-19 og ved også at se disse foran­drin­ger som en mulig­hed, kom Tid til ro først i marke­det med et nyt sommer­pro­gram målret­tet udeluk­kende danske destinationer.

Udover at komme først i marke­det skabte Tid til ro også ny vækst i et marked, som for 2020 ligger mellem index 10 og 20 målt på omsæt­nings­tal sammen­lig­net med 2019. Tid til ro lå i juli i måned tæt på index 500. Kigger man på hele året, er et reali­stisk scena­rie, at Tid til ro ender året i index 165.

Sidst men ikke har mindst har Tid til ro nu skabt en innova­tions­mo­del, der virker i praksis, og som er forank­ret i virksom­he­dens ledelse. Det betyder, at de nu selv kan designe, teste og validere nye ideer på en hurtig og billig måde og lancere de idder, der viser det største forret­nings­mæs­sige potentiale.

Test og validér jeres ideer

Skab resul­ta­ter med Innova­tion Test Lab

Vores virtu­elle Innova­tion Test Lab er jeres forlæn­gede arm, når I hurtigt og billigt skal teste, om jeres ideer, hypote­ser og innova­tions­pro­jek­ter holder i den virke­lige verden.

Lean startup

Kom hurtigt i marke­det med et minimal awesome product

Vi hjælper med at reducere time-to-market for jeres mest lovende innova­tions­mu­lig­he­der og bruger markeds­data og reelle kunde­op­le­vel­ser til at forbedre det gennem små og hurtige iterationer.