Idéstorm

Løs et konkret problem på bare én time

En Idéstorm er en effek­tiv brain­storm­ing works­hop, hvor I på kun én time udvik­ler mindst fem nye ideer, som kan løse et konkret problem i jeres virksomhed.

Vores ambition er at erstatte

Lange møderæk­ker med korte idéworkshops

En Idéstorm er en effek­tiv brain­storm­ing session, som erstat­ter lange, utruk­tu­re­rede møderæk­ker med korte, kreative works­hops, som bringer nye ideer i spil.

 

På bare én time facili­te­rer vi en kreativ works­hop, hvor vi sammen udfol­der et konkret problem og udvik­ler nye ideer, som kan tages i brug allerede dagen after.

Value propo­si­tion

En Idéstorm skaber konkrete resultater

UNDGÅ LANGE OG USTRUKTUREREDE MØDERÆKKER
Væsent­lige udfor­drin­ger kan sagtens løses hurtigt. En effek­tiv brain­storm­ing works­hop skaber hurti­gere resul­ta­ter og konkrete ideer, som folk bakker op om.

IDENTIFICÈR PÅ DET VÆSENTLIGSTE PROBLEM
Vores Idéstorm hjælper jer til at identi­fi­cere og forankre det rette fokus for den udfor­dring, I ønsker at finde en ny løsning på. 

SKAB NYE IDEER DER BRINGER JER VIDERE
En effek­tiv brain­storm­ing works­hop skal generere nye ideer, der kan bringe jer videre. Vores Idéstorm gør det på en let og ustres­sende måde, hvor alle kan bidrage.

TEST DEN BEDSTE IDE AF I PRAKSIS
En Idéstorm slutter med en konkret plan for, hvordan I over de næste to uger vil teste, om den bedste idé fra works­hop­pen har poten­ti­ale i den virke­lige verden.

STYRK VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSKULTUR
Det er adfær­den der define­rer kultu­ren i jeres virksom­hed — ikke omvendt. Ved at erstatte lange møderæk­ker med korte Idéstorme fremmer I den innova­tive adfærd.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Kontakt os i dag

Ring til os på 7022 2424 eller udfyld formu­le­ren neden­for. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.