Halvde­len af CEOs taler ikke med investo­rerne om innovation

En gennem­gang af de største danske børsno­te­rede virksom­he­ders seneste earnings calls viser, at halvde­len af dem ikke nævnte innova­tion én eneste gang.

De største virksom­he­der i Danmark har i juli og august måned aflagt halvårs­regn­ska­ber. Her har tople­del­sen givet investo­rer og aktie­a­na­ly­ti­ker en kort status på årets første seks måneder og andre ting, som vurde­res at være væsent­lige for virksom­he­dens — og aktie­kur­sens fremtid.

Hos Blue Trampo­line har vi delta­get i alle OMXC25 selska­ber­nes seneste earnings calls og lyttet til, hvor meget der er blevet talt om innova­tion. Det vender vi tilbage til senere. 

Hvorfor dog det, vil nogen måske spørge? Svaret er enkelt. Fordi vi ved, at innova­tion er afgørende for at skabe nye vækst­mu­lig­he­der, og fordi vi ved, at tople­dere taler med investo­rer og aktie­a­na­ly­ti­kere om det, som er vigtigst for virksom­he­dens fremti­dige udvik­ling og værdi­ska­belse. 

Boston Consul­ting Group lavede for nogle år siden en analyse i samar­bejde med Morgan Stanley. Den viste, hvad de vigtig­ste drivere var for udvik­lin­gen i aktie­kur­sen for S&P 500 virksom­he­derne i USA. Både på kort, mellem og lang sigt.

Under­sø­gel­sen viste, at på kort sigt betyder det frie cash flow, dæknings­gra­den og hvad investo­rer skal betale for en krone af virksom­he­dens overskud rigtig meget. Mindre væsent­ligt er det for den langsig­tede kursud­vik­ling. Om ti år vil det nemlig være omsæt­nings­væk­sten, som har drevet hele 74% af virksom­he­der­nes kursud­vik­ling. Og den vækst vil typisk komme fra innova­tion. Hvis innova­tions­kraf­ten er stærk nok

 

Derfor giver det rigtig god mening at tale med investo­rer og aktie­a­na­ly­ti­kere om innova­tion, og hvordan den hjælper virksom­he­den med at reali­sere sit fremti­dige poten­ti­ale. 

For meget fokus på kvartalskapitalisme

Efter at have delta­get i 24 earnings call i løbet af juli og august måned kan vi konsta­tere, at ti af virksom­he­derne slet ikke nævnte innova­tion med ét eneste ord. 

Vi oplever jævnligt, at virksom­he­der bekla­ger sig over for meget kvartals­ka­pi­ta­lisme, hvor kortsig­tede resul­ta­ter tæller mere end de langsig­tede ambitio­ner. Flere insiste­rer endda på, at aktie­a­na­ly­ti­kere og investo­rer ikke forstår innova­tion. Hos Blue Trampo­line er vi ikke enige.

Når vi taler med menne­sker, der til dagligt beskæf­ti­ger sig profes­sio­nelt med aktie­a­na­lyse og investe­rin­ger, så siger de tværti­mod, at de faktisk leder efter direk­tio­ner og virksom­he­der med trovær­dige og appetit­væk­kende bud på fremti­den, og at innova­tion i den forbin­delse spiller en særde­les vigtig rolle. Innova­tion giver nemlig optio­na­li­te­teraltså nye vækst­mu­lig­he­der. 

Et godt eksem­pel på en optio­na­li­tet er Amazon Web Servi­ces, som blev lance­ret i 2006 og i dag er det forret­nings­om­råde, som bidra­ger aller­mest til virksom­he­dens bundlinje. 

Fem virksom­he­der skiller sig positivt ud

I vores gennem­gang af de 24 earnings calls skilte fem virksom­he­der i OMXC25 indek­set sig positivt ud. I hvert fald hvad angår ledel­sens lyst til at tale om innova­tion. Det var Ambu, Novozy­mes, Royal Unibrew, Genmab og Coloplast.

Ambu taler om innova­tion hele ti gange i løbet af deres earnings call, som varede lidt mere end time, Novozy­mes otte gange, Royal Unibrew syv, mens Genmab og Colop­last taler om innova­tion henholds­vis fem og tre gange.

Fælles for de fem virksom­he­der er, at de formår at kommu­ni­kere innova­tio­nens strate­gi­ske rolle, og hvordan den hjælper til at skabe en bedre og mere konkur­ren­ce­dyg­tig virksom­hed. Innova­tion er ikke noget, man “måske” godt kunne tænkte sig. Det er noget, der vil gøre direkte ondt ikke at lykkes med. 

Alle fem virksom­he­der ville reelt være mindre attrak­tive for investo­rer og kunder, hvis de ikke havde en høj innova­tions­kraft. Derfor er det væsent­ligt for alle fem virksom­he­ders CEO at fortælle aktie­a­na­ly­ti­kere og investo­rer, at de tager innova­tio­nen alvor­ligt. Der er en klar og rød tråd fra de interne skålta­ler og til det, man priori­te­rer at tale om på de vigtige earnings calls. Dermed bliver innova­tio­nen også til meget mere end bare uforplig­tende hensigter.

Investo­rer foretræk­ker innova­tive virksomheder

NewDeal Invest er en ny, dansk investe­rings­fond, som fokuse­rer på at finde og investere i de mest innova­tive selska­ber i verden. De tror nemlig på, at det langsig­tede afkast i de virksom­he­der er størst  - og risikoen mindst. 

Lytter man til Sparkline Capital, som er et ameri­kansk investe­rings­firma, så giver den strategi god mening. Sparkline Capital har ved hjælp af machine learning analy­se­ret sig frem til, at det netop er de meste innova­tive virksom­he­der, som de sidste fem år har udvik­let sig aller­mest positiv. 

Der er med andre ord flere købere til aktierne i de innova­tive virksom­he­der end der sælgere. Også selv om de ofte er dyrere, når man måler på tradi­tio­nelle nøgle­tal som fx P/E værdi.

Fire af de fem tidli­gere nævnte virksom­he­der, Ambu, Novozy­mes, Royal Unibrew, Genmab og Colop­last har de sidste fem år haft en mere gunstig udvik­lin­gen i aktie­kur­sen end OMXC25 indek­set. Alle fem virksom­he­der er anerkendte for deres innova­tions­evne, så tenden­sen ser altså ud til også at kunne overfø­res til danske forhold.

Det er selvføl­ge­lig langt fra nok at tale om innova­tion på et earnings call. Det skaber i sig selv ikke resul­ta­ter. Men det er et godt tegn, når virksom­he­dens CEO med trovær­dig­hed og engage­ment fortæl­ler om innova­tion, når investo­rer og aktie­a­na­ly­ti­kere skal opdate­res på “rigets” tilstand. 

Start med at sætte en stærk intern dagsorden

Der kan i de fleste virksom­he­der være et stort skridt fra oprig­tigt at mene, at innova­tion er en strate­gisk vigtig priori­tet og til at kommu­ni­kere trovær­digt om resul­ta­terne eksternt. Vores anbefa­ling er, at man starter med at øve sig internt. 

Børsno­te­ret eller ej, så skal innova­tio­nen altid have tople­del­sens opmærk­som­hed, før det skaber en markant strate­gisk forskel for virksom­he­den. Schweizi­ske Strate­gyzer hævder, at en CEO skal bruge minimum 40% af sin tid, før innova­tion forank­res i den daglige adfærd og priori­te­ter. 

Blue Trampo­line anbefa­ler, at man angri­ber opgaven fra to fronter. For det første skal man investere i at udvikle, validere og lancere konkrete innova­tions­mu­lig­he­der, der er værd at kommu­ni­kere om. Derud­over skal man løbende udvikle den organi­sa­to­ri­ske moden­hed i at arbejde strate­gisk, syste­ma­tisk og værdi­ska­bende med innova­tion. 

Tilmeld dig vores gratis webinar 2. november

Den 2. novem­ber afhol­der vi et live webinar, hvor vi stiller skarpt på, hvordan virksom­he­der kan kommu­ni­kere værdien af innova­tion. Både internt i organi­sa­tio­nen såvel som eksternt. Alt sammen med afsæt i konkrete cases fra nogle af verdens mest innova­tive virksomheder.

Fx vil du lære:

  • Hvor meget innova­tion reelt fylder, når virksom­he­ders værdi og fremtids­po­ten­ti­ale  skal vurde­res.
  • Hvordan I kan sætte en strate­gisk, fremtids­o­ri­en­te­ret og frem for alt værdi­ska­bende dagsor­den for innovation.
  • Hvordan I syste­ma­tisk kan reducere jeres risiko ved at investere i innovation.
  • Hvordan I kan måle og kommu­ni­kere værdien af jeres innova­tions­ind­sats, så de vigtig­ste inter­es­sen­ter forstår det.
  • Hvordan nogle af verdens mest innova­tive virksom­he­der kommu­ni­ke­rer værdien af innovation.

Du kan tilmelde dig vores live webinar ved at udfylde formu­la­ren nedenfor