Innova­tion Excel­lence Program

Giv virksom­he­dens innova­tions­kraft et løft

Vores Innova­tion Excel­lence Program er en gennem­prø­vet og omkost­nings­ef­fek­tiv måde, hvorpå I kan styrke virksom­he­dens innovationskraft.

Vores ambition er at gøre

Innova­tion til en reel kernekompetence

Syv ud af ti CEO’s frygter, at deres virksom­hed vil blive disrup­tet af nye tekno­lo­gier og forret­nings­mo­del­ler. Derfor har 75% af alle virksom­he­der lige nu fokus på at styrke den organi­sa­to­ri­ske innovationskraft.

Vores Innova­tion Excel­lence Program har allerede hjulpet flere end 150 virksom­he­der med at give deres innova­tions­kraft et varigt løft. Lad os tage en snak om, hvordan det også kan hjælpe jer.

Innova­tion Excel­lence Program 

Sådan funge­rer det

Fase 1

MÅLING AF VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSKRAFT
Vi starter med en måling af virksom­he­dens innova­tions­kraft og kommer med konkrete anbefa­lin­ger til, hvordan I bedst og hurtigst kan styrke den.

FASE 2

OPGRADERING AF VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSKRAFT
Vi hjælper jer med at gennem­føre de foran­drin­ger, der skal til for, at I framad­ret­tet kan innovere hurti­gere, billi­gere og med endnu større forret­nings­mæs­sig effekt.

Fase 3

TEST PÅ KONKRETE PILOTPROJEKTER
Vi tester jeres opgra­de­rede innova­tions­mo­tor på udvalgte innova­tions­mu­lig­he­der. På den måde opnår I hurtige og konkrete resul­ta­ter og sikrer jer, at motoren funge­rer i praksis.

Fase 4

JUSTERING OG FORANKRING
Vi opsam­ler læring fra pilot­pro­jek­terne, foreta­ger juste­rin­ger af innova­tions­mo­to­ren og forank­rer den i virksom­he­den. På den måde sikrer I, at jeres innova­tions­kraft får et varigt løft.

Innova­tion excel­lence program

Vi skaber konkrete resultater 

I FÅR EN STRATEGISK TILGANG TIL INNOVATION
Vi hjælper med at skabe en klar vision og strategi for innova­tio­nen. Dermed opnår I en fælles forstå­else for innova­tio­nens rolle i virksom­he­den — og dens betyd­ning for jeres fremtid.

I FÅR EN ORGANISATORISK STRUKTUR OMKRING INNOVATION
Vi sikrer, at innova­tio­nen forank­res de rigtige steder i virksom­he­den, med den rette struk­tur og med en stærk bro til driften. På den måde undgår vi, at I bygger et dyrt innovationsteater.

I FÅR EN AGIL OG VENTUREBASERET INNOVATIONSMODEL
Vi hjælper jer med at designe, teste og imple­men­tere en agil og ventu­re­ba­se­ret innova­tions­mo­del. På den måde vil I øge værdien jeres bedste ideer — og minimere omkost­nin­gerne af de dårlige.

DET BLIVER LETTERE AT ARBEJDE MED INNOVATION I PRAKSIS
Vi desig­ner de nødven­dige innova­tions­værk­tø­jer og lærer jeres ledere og medar­bej­dere at bruge dem. På den måde bliver det meget lettere at arbejde med innova­tion i praksis.

I ØGER VIRKSOMHEDENS RETURN-ON-INNOVATION
I får værktø­jerne og KPI’erne til løbende at måle, kommu­ni­kere og forbedre jeres return-on-innova­tion. På den måde opnår innova­tio­nen større legiti­mi­tet i virksomheden.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et gratis onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller book et online­møde på et tidspunkt, som passer dig. Så sender vi et mødelink til din indbakke.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev