Styrk virksom­he­dens innovationskraft

Kom med i vores Innova­tion Lunch Club

Kom med i vores nye Innova­tion Lunch Club og få inspira­tio­nen, værktø­jerne og ekspert­hjæl­pen til at styrke virksom­he­dens innovationskraft.

Vores brændende ambition er gøre

Innova­tion til en reel kernekompetence

Den hurtig­ste vej til de bedste løsnin­ger er ofte at lære fra de organi­sa­tio­ner og menne­sker, som allerede har gennem­le­vet og løst dem. Det er præcis det, der er formå­let med vores Innova­tion Lunch Club.

Vores Innova­tion Lunch Club er for alle nysger­rige og ambitiøse ledere og speci­a­li­ster, som søger konkrete ideer, erfarin­ger og værtk­tø­jer til at styrke virksom­he­dens innovationskraft.

Attrak­tiv value proposition

Alt dette for kun 15.000 kr. om året

FIRE ÅRLIGE NETVÆRKSMØDER
Du er med til at bestemme temaerne for vores netværks­mø­der. Vi desig­ner og facili­te­rer dem, så du får maksi­malt udbytte af at deltage.

BYG STÆRKE RELATIONER TIL ANDRE DYGTIGE INNOVATIONSPROFILER
Intet netværk er stærkere end dets medlem­mer. Vores ambition er at samle de mest nysger­rige og ambitiøse menne­sker, som kan spille hinan­den endnu bedre.

TI TIMERS SPARRING FRA BLUE TRAMPOLINE
Du får en fast sparrings­part­ner, som forstår innova­tion og de barri­e­rer, der er i de fleste virksom­he­der. Brug ham eller hende til at give jeres innova­tions­kraft et løft.

IMPLEMENTER NEW PRACTICE MED VORES INNOVATION PLAYBOOKS
Vi stiller vores Innova­tion Playbooks til rådig­hed for delta­gerne, så de lettere og hurti­gere kan imple­men­tere og foran­dre new practice i virksomheden.

TRACK UDVIKLINGEN I VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSKRAFT
Vi monito­re­rer løbende udvik­lin­gen i virksom­he­dens innova­tions­kraft og giver input til, hvordan den kan blive endnu stærkere.

Har I også innova­tion på dagsordenen?

Lad os tage en uforplig­tende snak

Ring til os 7022 2424 eller udfyld formu­la­ren neden­for. Så kontak­ter vi dig snarest muligt.