Innova­tions­af­de­lin­gen som strate­gisk partner for forretningen

Den 15. novem­ber mødes medlem­merne af vores Innova­tion Lunch Club hos Semco Maritime i Esbjerg. Her sætter vi fokus på, hvordan innova­tions­af­de­lin­gen i endnu højere grad kan blive en strate­gisk partner til forretningen.

Innovation Lunch Club møde

Næste netværks­møde i vores Innova­tion Lunch Club finder sted tirsdag den 15. novem­ber og holdes hos Semco Maritime, Esbjerg Brygge, 6700 Esbjerg. Her vil Martin Ejlskov Hansen, som er nyudnævnt innova­tions­chef hos Semco Maritime, dele sin plan for, hvordan han vil gøre innova­tions­af­de­lin­gen til en strate­gisk partner for virksom­he­den og dens ledelse.

Martin vil fortælle om den enorme mulig­hed, Semco Maritime står over i en energi­sek­tor, der er under foran­dring. Martin vil også fortælle om den vigtige rolle, innova­tion kommer til at spille og hvordan han som innova­tions­le­der i en global virksom­hed arbej­der på at skabe en endnu mere innova­tions­pa­rat organi­sa­tion — og hvordan han får de vigtige stake­hol­ders med på rejsen.

På netværks­mø­det vil der som altid også være mulig­hed for at reflek­tere og få sparring på de konkrete problem­stil­lin­ger, du står over for i relation til innova­tions­ind­sat­sen i delta­ger­nes egne organisationer.

Fem grunde til at deltage

Her er fem gode grunde til at deltage i netværks­mø­det 15. november.

  • Lær hvordan man som innova­tions­af­de­lin­gen kan blive en vigtig del af virksom­he­dens strate­gi­ske dagsorden.
  • Lær hvordan Semco Maritime går analy­tisk til værks og bruger data til at sætte fokus på de relle innova­tions­ud­for­drin­ger og ikke bare symptomerne.
  • Lær hvordan man kan engagere den strate­gi­ske ledelse i innova­tions­ar­bej­det og gøre dem til strate­gi­ske samarbejdspartnere.
  • Lær hvordan du kan designe en klar roadmap for, hvordan I kan styrke de organi­sa­to­ri­ske rammer for innova­tion i din egen virksomhed.
  • Få inspira­tion og konkrete råd til at fremme innova­tio­nen i din egen virksom­hed fra de andre medlem­mer af vores Innova­tion Lunch Club.

Mødet starter kl. 10 og slutter senest kl. 15.

Bekræft din deltagelse

Bekræft venligst din delta­gelse ved at udfylde formu­la­ren nedenfor.