Book en bluet­alk

Bliv klogere på innova­tion i løbet af et par timer

Vores BlueT­alks klæder ledere på, så de kan sætte en stærkere dagsor­den for innova­tion i deres virksom­he­der. 

Value propo­si­tion

Gør virksom­he­den klar til innova­tion

Hele 74% af alle CEO’s frygter, at deres virksom­hed vil blive disrup­tet af nye tekno­lo­gier eller mere innova­tive forret­nings­mo­del­ler.

Vores BlueT­alk hjælper ledere til at forstå, hvad de kan gøre for at styrke virksom­he­dens innova­tions­kraft og gøre dem bedre forbe­redt på fremti­dens udfor­drin­ger.

Book en bluet­alk

Vores BlueT­alk giver klare svar på fem spørgs­mål

HVORDAN SÆTTER I EN MERE STRATEGISK DAGSORDEN FOR INNOVATION?
54% af alle ledere erken­der, at de har svært ved at skabe sammen­hæng mellem innova­tion og de forret­nings­mæs­sige visio­ner og strate­gier. Vi viser jer, hvordan I kan gøre det.

HVORDAN ORGANISERER I VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSINDSATS?
Som alle andre funktio­ner i virksom­he­den, kræver det den rigtige organi­se­ring at få innova­tio­nen til at trives og levere resul­ta­ter. Vi viser jer, hvordan det kan gøres.

HVORDAN STYRKER I VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSKRAFT?
Evnen til at innovere er poten­ti­elt virksom­he­den­sker­ne­kom­pe­tence. Vi viser konkret, hvordan I kan styrke innova­tions­kraf­ten, så I er klar til fremti­den.

HVORDAN INVESTERER I KLOGT I INNOVATION?
Vi viser jeg, hvordan de mest innova­tive virksom­he­der investe­rer klogt og ventu­re­ba­se­ret i innova­tion, så de får maksi­malt udbytte af deres investe­rin­ger.

HVORDAN HOLDER I INNOVATIONEN PÅ SPORET?
Vi giver jer ti konkrete bud på, hvordan I holder innova­tio­nen på sporet, og hvordan I kan måle og kommu­ni­kere værdien af den. Kun sådan undgår I at bygge et innova­tions­te­a­ter.

Tal med en ekspert

Book et virtu­elt møde

Ring til os på 7022 2424 eller find en ledig tid i vores kalen­der, book det tidspunkt der passer dig bedst, og vi ringer dig op på det aftalte tidspunkt.

Modtag vores måned­lige nyheds­brev

Gratis tilmel­ding