Organi­se­ring af innova­tion

Byg bro mellem drift og innova­tion

Vi hjælper med at designe de roller, incita­men­ter og organi­sa­to­ri­ske struk­tu­rer, som skaber et stærkt og vedva­rende samar­bejde mellem drift og innova­tion.

Value propo­si­tion

Skab en struk­tur, som også innova­tion kan trives i

De fleste virksom­he­der er desig­net til drift og med det formål at justere og effek­ti­vi­sere det eksiste­rende. Det går ud over innova­tio­nen, som handler om at skabe fremti­dens produk­ter og forret­nings­mo­del­ler.

Vi hjælper med at designe de organi­sa­to­ri­ske struk­tu­rer, roller og incita­men­ter, som øger mulig­he­den for, at innova­tions­tea­met kan få succes med deres arbejde og resten af virksom­he­den glæde af det.

Konkrete resul­ta­ter

Det rette organi­sa­to­ri­ske design giver fire konkret resul­ta­ter

SKAB EN STÆRK LEDELSESMÆSSIG STRUKTUR OMKRING INNOVATIONEN
Vi hjælper med at definere rollen som strate­gisk innova­tions­le­der og designe en stærk struk­tur omkring innova­tions­ind­sat­sen.

BYG BRO MELLEM KERNEFORRETNINGEN OG INNOVATIONEN
Vi hjælper med at skabe et solidt organi­sa­to­risk design, som både tilgo­de­ser behovene i kerne­for­ret­nin­gen og innova­tio­nen.

SKAB STÆRKE INCITAMENTER FOR INNOVATION
Vi hjælper med at skabe incita­men­ter, som motive­rer både ledere og medar­bej­dere til at priori­tere virksom­he­dens innova­tions­ind­sats.

BLIV ANERKENDT SOM EN AGIL OG INNOVATIONSVENLIG VIRKSOMHED
Undgå at bygge et innova­tions­te­a­ter og bliv i stedet anerkendt som en agil og innova­tions­ven­lig virksom­hed, der skaber reelle resul­ta­ter.

Kontakt os

Book et virtu­elt møde med en af vores eksper­ter

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig godt, og vi ringer dig op på det aftalte tidspunkt.

Modtag gratis artik­ler, cases, værktø­jer og guides 

Gratis tilmel­ding