Organi­se­ring af innovation

Byg bro mellem drift og innovation

Vi hjælper med at designe de roller, incita­men­ter og organi­sa­to­ri­ske struk­tu­rer, som skaber et stærkt og vedva­rende samar­bejde mellem drift og innovation.

Value propo­si­tion

Skab en struk­tur, som også innova­tion kan trives i

De fleste virksom­he­der er desig­net til drift og med det formål at justere og effek­ti­vi­sere det eksiste­rende. Det går ud over innova­tio­nen, som handler om at skabe fremti­dens produk­ter og forretningsmodeller.

Vi hjælper med at designe de organi­sa­to­ri­ske struk­tu­rer, roller og incita­men­ter, som øger mulig­he­den for, at innova­tions­tea­met kan få succes med deres arbejde og resten af virksom­he­den glæde af det.

Konkrete resul­ta­ter

Det rette organi­sa­to­ri­ske design giver fire konkret resultater

SKAB EN STÆRK LEDELSESMÆSSIG STRUKTUR OMKRING INNOVATIONEN
Vi hjælper med at definere rollen som strate­gisk innova­tions­le­der og designe en stærk struk­tur omkring innovationsindsatsen.

BYG BRO MELLEM KERNEFORRETNINGEN OG INNOVATIONEN
Vi hjælper med at skabe et solidt organi­sa­to­risk design, som både tilgo­de­ser behovene i kerne­for­ret­nin­gen og innovationen.

SKAB STÆRKE INCITAMENTER FOR INNOVATION
Vi hjælper med at skabe incita­men­ter, som motive­rer både ledere og medar­bej­dere til at priori­tere virksom­he­dens innovationsindsats.

BLIV ANERKENDT SOM EN AGIL OG INNOVATIONSVENLIG VIRKSOMHED
Undgå at bygge et innova­tions­te­a­ter og bliv i stedet anerkendt som en agil og innova­tions­ven­lig virksom­hed, der skaber reelle resultater.

Kontakt os

Book et virtu­elt møde med en af vores eksperter

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig godt, og vi ringer dig op på det aftalte tidspunkt.

Modtag gratis artik­ler, cases, værktø­jer og guides 

Gratis tilmel­ding