Innova­tions­net­værk

Vær med i et netværk, der forstår innovationsfolk

Vi har lance­ret vores innova­tions­net­værk med det ene formål at hjælpe innova­tions­le­dere til størst muligt succes i rollen.

Value propo­si­tion

Innova­tions­le­de­rens fortro­lige rum

Evnen til at innovere er poten­ti­elt virksom­he­dens vigtig­ste konkur­ren­ce­for­del. Det til trods sidder kun få innova­tions­le­dere med ved bordet, når de vigtige beslut­nin­ger skal træffes.

Vores innova­tions­net­værk hjælper dig med sparring og inspira­tion til at udfylde rollen som strate­gisk, værdi­ska­bende og synlig innovationsleder.

Vær med i vores innovationsnetværk

Brug vores innova­tions­net­værk til at løse fem centrale udfordringer

SÆT EN STÆRKERE DAGSORDEN FOR INNOVATION
På vores netværks­mø­der har vi indlæg og virksom­heds­be­søg, der giver konkret viden og eksemp­ler på, hvordan du kan sætte en stærkere strate­gisk dagsor­den for innovation.

STYRK VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSKRAFT
Vi holder hele tiden medlem­merne af vores innova­tions­net­værk opdate­ret med cases, metoder og ny viden om, hvordan I kan styrke virksom­he­dens innovationskraft.

GØR VÆRDIEN AF INNOVATION SYNLIG
Vi giver medlem­merne af vores innova­tions­net­værk værktø­jerne til at måle, styrke og kommu­ni­kere den strate­gi­ske og økono­mi­ske værdi af innovationsindsatsen.

BYG STÆRKERE BRO TIL FORRETNINGEN
Innova­tion bør have større organi­sa­to­risk og strate­gisk fokus, og erfarin­gerne fra vores innova­tions­net­værk hjælper dig til skabe det og blive anerkendt for det i virksomheden.

STYRK DINE KARRIEREMULIGHEDER
Vores klare ambition er hjælpe innova­tions­le­dere til at gøre innova­tion til en spændende, udfor­drende og givende karrierevej.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et virtu­elt møde

Ring til os på 7022 2424 eller find en ledig tid i vores kalen­der, book det tidspunkt der passer dig bedst, og vi ringer dig op på det aftalte tidspunkt.

Modtag vores måned­lige nyhedsbrev

Gratis tilmel­ding