Book en bluetalk

Bliv klogere på innova­tion i løbet af et par timer

Vores BlueT­alks klæder ledere på, så de kan sætte en stærkere dagsor­den for innova­tion i deres virksomheder. 

Value propo­si­tion

Gør virksom­he­den klar til innovation

Hele 74% af alle CEO’s frygter, at deres virksom­hed vil blive disrup­tet af nye tekno­lo­gier eller mere innova­tive forretningsmodeller.

Vores BlueT­alk hjælper ledere til at forstå, hvad de kan gøre for at styrke virksom­he­dens innova­tions­kraft og gøre dem bedre forbe­redt på fremti­dens udfordringer.

Book en bluetalk

Vores BlueT­alk giver klare svar på fem spørgsmål

HVORDAN SÆTTER I EN MERE STRATEGISK DAGSORDEN FOR INNOVATION?
54% af alle ledere erken­der, at de har svært ved at skabe sammen­hæng mellem innova­tion og de forret­nings­mæs­sige visio­ner og strate­gier. Vi viser jer, hvordan I kan gøre det.

HVORDAN ORGANISERER I VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSINDSATS?
Som alle andre funktio­ner i virksom­he­den, kræver det den rigtige organi­se­ring at få innova­tio­nen til at trives og levere resul­ta­ter. Vi viser jer, hvordan det kan gøres.

HVORDAN STYRKER I VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSPARATHED?
Evnen til at innovere er poten­ti­elt virksom­he­dens konkur­ren­ce­for­del. Vi viser, hvordan I gør organi­sa­tio­nen lige så innova­tions­pa­rat som de menne­sker, der arbej­der i den.

HVORDAN INVESTERER I KLOGT I INNOVATION?
Vi viser jeg, hvordan de mest innova­tive virksom­he­der investe­rer klogt og ventu­re­ba­se­ret i innova­tion, så de får maksi­malt udbytte af deres investeringer.

HVORDAN HOLDER I INNOVATIONEN PÅ SPORET?
Vi giver jer ti konkrete bud på, hvordan I holder innova­tio­nen på sporet, og hvordan I kan måle og kommu­ni­kere værdien af den. Kun sådan undgår I at bygge et innovationsteater.

Tal med en ekspert

Book et virtu­elt møde

Ring til os på 7022 2424 eller find en ledig tid i vores kalen­der, som passer dig. Vi sender dig et mødelink.

Modtag vores måned­lige nyhedsbrev

Gratis tilmel­ding