Camilla Nørgaard Jensen

Tlf: +45 2082 8109

Mail: cj@bluetrampoline.com

Biografi

Camilla er innova­tions­eks­pert og proces­fa­ci­li­ta­tor med speci­ale i ventu­re­ba­se­rede metoder.

Hun hjælper virksom­he­der med at etablere og drive strate­gi­ske, tværgå­ende innova­tions­pro­gram­mer, som har til formål at skabe nye, profi­table produk­ter, servi­ces og forretningsmodeller.

Camilla har en unik kombi­na­tion af inter­na­tio­nal konsu­len­ter­fa­ring, analy­ti­ske evner, passion for corporate startup og eksper­tise inden for design­dre­vet innovation.

Udover sin store prakti­ske erfaring med innova­tion er Camil­lia også industriel design ingeniør fra Aalborg Univer­si­tet. Det har hun supple­ret med en PhD inden for metoder til kompleks problem­løs­ning og værdi­ska­belse i organi­sa­tio­ner med fokus på kreati­vi­tet og innovation.

Udover at være associ­e­ret partner hos Blue Trampo­line er Camilla også fakul­tets­med­lem ved Arizona State Univer­sity og inter­na­tio­nal keynote speaker.