Henrik Karlsen

Tlf: +45 2461 6480

Mail: hk@bluetrampoline.com

Biografi

Henrik er 45 år gammel, grund­læg­ger af Blue Trampo­line og en af Danmarks førende eksper­ter inden for innova­tion management.

Henrik har siden 2005 hjulpet flere hundrede private såvel som offent­lige virksom­he­der med at styrke deres innova­tions­kraft, så de kan innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt.

Udover at hjælpe med at designe mere innova­tions­pa­rate virksom­he­der, hjælper Henrik også vores kunder med at designe, validere og lancere nye produk­ter og forretningsmodeller.

Inden Henrik etable­rede Blue Trampo­line, boede og arbej­dede han i Chicago og London for virksom­he­der som Frost & Sulli­van, Gartner og ideaPilot.

Udover sin store prakti­ske erfaring har Henrik en MBA fra Henley Business School i England og har derud­over gennem­ført innova­tions­fag­lige uddan­nel­ses­for­løb på INSEAD i Paris.

Henrik arbej­der primært i Danmark, hvor han servi­ce­rer private såvel som offent­lige virksomheder.

Indlæg fra Henrik Karlsen