Nils Elmark

Tlf: +45 4075 1213

Mail: ne@bluetrampoline.com

Biografi

Nils er associ­e­ret partner hos Blue Trampo­line og arbej­der over det meste af Europa.

Nils er fremtids­for­sker og arbej­der inter­na­tio­nalt med trend research, hvor han hjælper private og offent­lige virksom­he­der med at udvikle fremtids­sce­na­rier og innova­tions­stra­te­gier, der rykker dem ind i en ny og spændende fremtid.

Nils har er uddan­net fra Danmarks Journa­list­høsj­kole og har en master i Public Relations fra Univer­sity of Stirling i Skotland.

Nils har både kontor i Køben­havn og London, hvor han de sidste ti år har haft sin gang i det inter­na­tio­nale iværksættermiljø.