Innova­tion Excel­lence Program

Styrk organi­sa­tio­nens innova­tions­kraft på ét år

Vores Innova­tion Excel­lence Program har allerede hjulpet flere end 150 organi­a­tio­ner til at øge deres innovationskraft.

Vores brændende ambition er at give

Jeres innova­tions­kraft et varigt løft

Fremti­dens velfærd afhæn­ger af den offent­lige sektors evne til at innovere. Kommu­ner, regio­ner og offent­lige styrel­ser har det derfor som en priori­tet af styrke innovationskraften.

Vores Innova­tion Excel­lence Program er et kompri­me­ret og omkost­nings­ef­fek­tivt forløb, som giver jeres organi­a­to­ri­ske innova­tions­kraft et varigt løft. På den måde bliver I mere klar til fremtiden.

Innova­tion Excel­lence Program

Sådan funge­rer vores Innova­tion Excel­lence Program

Fase 1

MÅLING AF ORGANISATIONENS INNOVATIONSKRAFT
Vi foreta­ger en uvildig måling af organi­sa­tio­nens innova­tions­kraft og kommer med konkrete og evidens­ba­se­rede anbefa­lin­ger til, hvordan I bedst og hurtigst kan styrke den.

FASE 2

OPGRADERING AF ORGANISATIONENS INNOVATIONSKRAFT
Vores eksper­ter hjælper jer med at gennem­føre de foran­drin­ger, der skal til for, at I kan innovere hurti­gere, billi­gere og med endnu større værdi for borgere og andre interesenter.

Fase 3

TEST PÅ KONKRETE PILOTPROJEKTER
Vi tester jeres opgra­de­rede innova­tions­mo­tor på udvalgte innova­tions­pro­jek­ter. På den måde opnår vi hurtige og konkrete resul­ta­ter og lærer, hvordan motoren funge­rer i praksis.

Fase 4

JUSTERING OG FORANKRING
Vi opsam­ler læring fra pilot­pro­jek­terne, foreta­ger juste­rin­ger af innova­tions­mo­to­ren og forank­rer den i organi­sa­tio­nen.  Det gør jer i stand til selv at innovere hurtigt, billigt og med stor effekt.

Konkrete resul­ta­ter

Konkrete resul­ta­ter med vores Innova­tion Excel­lence Program

I FÅR EN STRATEGISK TILGANG TIL INNOVATION
Vi hjælper til at skabe en klar vision og strategi for innova­tio­nen. I opnår en fælles forstå­el­sen for innova­tio­nens rolle i jeres organisation.

I FÅR EN ORGANISATORISK STRUKTUR OMKRING INNOVATION
Vi sikrer, at innova­tio­nen place­res det rigtige sted i organi­sa­tio­nen, med den rette struk­tur og med en stærk bro til driften. Kun sådan kan innova­tio­nen trives på lige fod med driften.

I FÅR EN AGIL OG SYSTEMATISK INNOVATIONSMODEL
Vi desig­ner, valide­rer og imple­men­te­rer en agil og syste­ma­tisk innova­tions­mo­del, der hjælper jer til at innovere lige så godt som de bedste organiastioner.

I LÆRER AT BRUGE DE BEDSTE INNOVATIONSVÆRKTØJER
Vi desig­ner de nødven­dige innova­tions­værk­tø­jer og lærer jeres ledere og medar­bej­dere at bruge dem, så I hurtigt og billigt kan udvikle, validere og lancere gode ideer.

I ØGER VÆRDIEN AF INNOVATIONSINDSATSEN
Vi giver jer metoderne og værktø­jerne til at måle og kommu­ni­kere den økono­mi­ske og kvali­ta­tive værdi ag organi­sa­tio­nens innovationsindsats.

LAD OS TALE SAMMEN

Kontakt os

Ring til os på 7022 2424 eller udfyld formu­la­ren neden­for, og vi konta­ker dig hurtigst muligt.