Styrk organi­sa­tio­nens innovationskraft

Kom med i vores Innova­tion Lunch Club

Kom med i vores nye Innova­tion Lunch Club og få inspira­tio­nen, værktø­jerne og ekspert­hjæl­pen til at styrke din organi­sa­tions innovationskraft.

Vores brændende ambition er gøre

Innova­tion til en reel kernekompetence

Den hurtig­ste vej til de bedste løsnin­ger er ofte at lære fra de organi­sa­tio­ner og menne­sker, som allerede har gennem­le­vet og løst dem. Det er præcis det, der er formå­let med vores Innova­tion Lunch Club.

Vores Innova­tion Lunch Club er for alle nysger­rige og ambitiøse ledere og speci­a­li­ster i den offent­lige sektor, som søger konkrete ideer, erfarin­ger og værktø­jer til at styrke organi­sa­tio­nens innovationskraft.

Attrak­tiv value proposition

Alt dette for kun 15.000 kr. om året

FIRE ÅRLIGE NETVÆRKSMØDER
Du er med til at bestemme temaerne for vores netværks­mø­der. Vi desig­ner og facili­te­rer dem, så du får maksi­malt udbytte af at deltage.

BYG STÆRKE RELATIONER TIL ANDRE DYGTIGE INNOVATIONSPROFILER
Intet netværk er stærkere end dets medlem­mer. Vores ambition er at samle de mest nysger­rige og ambitiøse menne­sker, som kan spille hinan­den endnu bedre.

TI TIMERS SPARRING FRA BLUE TRAMPOLINE
Du får en fast sparrings­part­ner, som forstår innova­tion og de barri­e­rer, der er i de fleste organi­sa­tio­ner. Brug ham eller hende til at give jeres innova­tions­kraft et løft.

IMPLEMENTER NEW PRACTICE MED VORES INNOVATION PLAYBOOKS
Vi stiller vores Innova­tion Playbooks til rådig­hed for delta­gerne, så de lettere og hurti­gere kan imple­men­tere og forankre new practice i deres organisation.

TRACK UDVIKLINGEN I VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSKRAFT
Vi monito­re­rer løbende udvik­lin­gen i organi­sa­tio­nens innova­tions­kraft og giver input til, hvordan den kan blive endnu stærkere.

Har I også innova­tion på dagsordenen?

Skriv dig på inter­es­se­li­sten i dag

Vi lance­rer endnu en Innova­tion Lunch Club i løbet af første kvartal 2022. Skriv dig på inter­es­se­li­sten i dag og blive orien­te­ret, når vi nærmer os lanceringen.