COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK 

Intro­duk­tion
Når du besøger vores website bliver der indsam­let oplys­nin­ger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at skabe mere værdi hos de annon­cer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsam­let oplys­nin­ger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesi­den. I de neden­stå­ende afsnit har vi uddybet, hvad det er for infor­ma­tio­ner, der indsam­les, deres formål og hvilke tredje­par­ter, der har adgang til dem.

Cookies
Hjemmesi­den anven­der “cookies”, som er en tekst­fil, der gemmes på din compu­ter, mobil el. tilsva­rende med formå­let at genkende den, huske indstil­lin­ger, udføre stati­stik og målrette annon­cer. Cookies kan dog ikke indeholde skade­lig kode som fx. virus.
Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejled­ning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du følger vejled­nin­gen og sletter eller bloke­rer cookies, så vil de annon­cer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppi­gere. Du kan samti­dig også risikere, at hjemmesi­den ikke funge­rer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

Websi­tet indehol­der cookies fra tredje­par­ter, der i varie­rende omfang kan omfatte:

Hubspot
Google
Linke­dIn
Facebook

PERSONOPLYSNINGER

Generelt
Perso­nop­lys­nin­ger er alle former for infor­ma­tio­ner, som i et eller andet omfang kan henfø­res til dig. Når du benyt­ter vores website, så indsam­ler og behand­ler vi en række af sådanne infor­ma­tio­ner. Det sker f.eks. ved helt almin­de­lige inter­ak­tio­ner på hjemmesi­den som fx at du tilmel­der dig vores nyheds­brev, delta­ger i en konkurrence/undersøgelse, registrere dig som ny bruger/abonnent eller ved øvrig brug af servi­ces eller køb via vores hjemmeside.

Vi indsam­ler og behand­ler typisk følgende slags oplys­nin­ger: Et unikt ID og tekni­ske oplys­nin­ger om din compu­ter, tablet eller mobil­te­le­fon, dit IP-nummer, geogra­fisk place­ring, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver ekspli­cit samtykke og selv indta­ster infor­ma­tio­nerne, behand­ler vi desuden: Navn, telefon­num­mer, e‑mail, adresse og betalings­op­lys­nin­ger. Det sker typisk i forbin­delse med, at du opret­ter et login eller ved køb på siden.

Sikker­hed
Vi behand­ler dine perso­nop­lys­nin­ger sikkert og fortro­ligt i overens­stem­melse med gældende lovgiv­ning, herun­der person­da­ta­for­ord­nin­gen og databe­skyt­tel­ses­lo­ven.
Dine oplys­nin­ger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsam­let til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.
Vi har truffet tekni­ske og organi­sa­to­ri­ske foran­stalt­nin­ger mod, at dine oplys­nin­ger hænde­ligt eller ulovligt bliver slettet, offent­lig­gjort, fortabt, forrin­get eller kommer til uvedkom­men­des kendskab, misbru­ges eller i øvrigt behand­les i strid med lovgivningen.

Formål
Oplys­nin­gerne bruges til at identi­fi­cere dig som bruger og vise dig de annon­cer, som vil have mest relevans for dig, at registrere dine køb og betalin­ger, samt at kunne levere dig de servi­ces, du har efter­s­purgt, som fx at modtage nyheds­breve. Derud­over anven­der vi oplys­nin­gerne til at optimere og forbedre vores servi­ces og indhold.

Periode for opbeva­ring
Vi opbeva­rer oplys­nin­ger i det tidsrum, som er tilladt i henhold til lovgiv­nin­gen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødven­dige eller relevante. Perio­den afhæn­ger af, hvilken karak­ter oplys­nin­gen er og baggrun­den for opbeva­ring. Det er derfor ikke muligt at give en generel tidsramme for, hvornår infor­ma­tio­ner slettes.

Videre­gi­velse af oplys­nin­ger
Data om din brug af websi­tet, hvilke annon­cer du modta­ger og evt. klikker på, geogra­fisk place­ring, køn og alder­s­seg­ment m.v. videre­gi­ves til tredje­par­ter i det omfang oplys­nin­gerne er kendt, og såfremt vi benyt­ter os af tredje­par­ter. Du kan se hvilke tredje­par­ter, der er tale om, i afsnit­tet om Cookies ovenfor. Oplys­nin­gerne bliver anvendt til målret­tet annoncering.

Vi benyt­ter derud­over en række tredje­par­ter til opbeva­ring og behand­ling af data. Disse behand­ler udeluk­kende oplys­nin­ger på vegne af os og må ikke anvende dem til egne formål.

Videre­gi­velse af perso­nop­lys­nin­ger som navn og e‑mail m.m. vil kun ske, hvis du selv giver samtykke til det. Vi anven­der kun databe­hand­lere i EU eller i lande, der kan give dine oplys­nin­ger en tilstræk­ke­lig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke perso­nop­lys­nin­ger, vi behand­ler om dig i et almin­de­ligt format (dataporta­bi­li­tet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsi­gelse mod, at oplys­nin­gerne anven­des. Du kan også tilba­ge­kalde dit samtykke til, at der bliver behand­let oplys­nin­ger om dig. Hvis de oplys­nin­ger, der behand­les om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henven­delse herom kan ske til: hello@bluetrampoline.com. Hvis du vil klage over vores behand­ling af dine perso­nop­lys­nin­ger, har du også mulig­hed for at tage kontakt til Datatil­sy­net.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine perso­nop­lys­nin­ger, eller at vi skal begrænse behand­lin­gen af dine perso­nop­lys­nin­ger, kan du også sende os en anmod­ning herom til ovennævnte e‑mailadresse.

Udgiver
Websi­tet ejes og publi­ce­res af:

Blue Trampo­line
Flæske­tor­vet 68
1711 Køben­havn V
Telefon: 7022 2424
E‑mail: hello@bluetrampoline.com