Så hårdt rammes jeres forret­nings­mo­del af COVID-19

Vi har identi­fi­ce­ret fem fælles­træk hos de virksom­he­der og forret­nings­mo­del­ler, der vil blive ramt aller­hår­dest af COVID-19

Om end styrken er aftagende, bliver COVID-19 ved med at sprede sig, og omfan­get af lande­nes hjælpe­pak­ker ser ud til at stige voldsomt. Senest har Donald Trump foreslået – og dog senere trukket tilbage – at man kan anvende ultravi­o­let lys eller forsøge at indsprøjte desin­fi­ce­rings­mid­ler i menne­sker i et forsøg på at finde en kur, der kan komme COVID-19 til livs. Begge forslag har fået en række læger til på det kraftig­ste at advare. Der er heldig­vis mange andre – og mere seriøse – mulige vacci­ner og behand­lings­for­mer under udvik­ling, men tidsho­ri­son­ten for hvornår der kommer en effek­tiv behand­ling eller vaccine mod COVID-19, kan vise sig at blive længere, end mange antager. 

COVID-19 har slået luften ud af europæ­sik økonomi

Dagbla­det Børsen offent­lig­gjorde 23. april tal fra PMI-indek­set, hvor indkøbs­che­fer giver et overblik over aktivi­te­ten i deres virksom­he­der. Indek­set er en god retning­spil for forvent­nin­gerne til den økono­mi­ske udvik­ling, og for euroom­rå­det er på blot én måned faldet fra 29,7 i marts til 13,5 i april, hvilket er det laveste niveau i de 22 år, indek­set har eksiste­ret. I februar lå tallet over 50, hvilket er en indika­tor for økono­misk fremgang. Et tal under 50 er lig med det modsatte. Både Dansk Erhverv og Dansk Industri omtaler tallene og beskri­ver en krise­si­tu­a­tion, hvor ordrer bliver annule­ret, og nye kunder udebli­ver. “Virksom­he­der­nes økonomi er sat under et massivt pres, som mange ikke kan holde til,” siger Allan Søren­sen, chefø­ko­nom i Dansk Industri. De økono­mi­ske konse­kven­ser af corona­pan­de­mien kan blive hårdere og mere langva­rige end de hidtige progno­ser estime­rer. Flere ledende økono­mer forud­si­ger en negativ kvartalsvækst i BNP på 7–10%. Til sammen­lig­ning var væksten ‘kun’ minus 3,2% i første kvartal af 2009, hvor finanskri­sen var på sit aller­hø­je­ste. Hvad der startede som et kinesisk anlig­gende er nu en pandemi, som risike­rer at udvikle sig til den alvor­lig­ste økono­mi­ske krise siden 1930’erne.

Så hårdt rammes jeres forretningsmodel

Det er natur­lig­vis forskel­ligt, hvor hårdt virksom­he­der og deres forret­nings­mo­del­ler rammes af corona­pan­de­mien og det økono­mi­ske chok, det har medført. Flere af vores kunder melder heldig­vis tilbage, at deres forret­ning fortsat kører på samme høje niveau, som før samfun­det lukkede ned. Daglig­da­gen er en anden, men forret­nin­gen er intakt, og fremtids­ud­sig­terne er fortsat positive. Andre er udfor­dret i en grad, hvor situa­tio­nen spænder fra at være alt fra negativ til direkte katastro­fal. Det afhæn­ger af, hvor stort det oplevede salg i omsæt­nin­gen og indtje­nin­gen har været de seneste to måneder, og hvor lang tid der vil gå, inden situa­tio­nen igen forven­tes af være norma­li­se­ret. Vi ser fem fælles­træk, som er kende­teg­nende for de forret­nings­mo­del­ler, der lige nu rammes hårdest af corona­pan­de­mien. De er:

  1. Større forsam­lin­ger er en forud­sæt­ning for, at virksom­he­den kan levere sine produk­ter og servi­ces på en profi­ta­bel måde.
  2. Tæt inter­ak­tion mellem menne­sker er en forud­sæt­ning for, at virksom­he­den kan levere sine produk­ter og servi­ces på en profi­ta­bel måde.
  3. God hygiejne er en forud­sæt­ning for, at virksom­he­den kan levere sine produk­ter og servi­ces på en profi­ta­bel måde.
  4. Rejse­ak­ti­vi­tet er nødven­dig for at få adgang til virksom­he­dens produk­ter og services.
  5. Det er muligt for kunderne at udskyde eller helt undvære et køb af virksom­he­dens produk­ter og services.

Jo flere af de fem fælles­træk, I genken­der fra jeres egen eller kunder­nes forret­nings­mo­del og jo længere tid, der forven­tes at gå, inden verden igen er norma­li­se­ret, jo mere kritisk er situa­tio­nen, og jo større er behovet for at nytænke hele eller kriti­ske dele af virksom­he­dens forret­nings­mo­del. Det kan være kritisk nok blot at  blive ramt af én af fem, da de kan forår­sage et chok gennem en hel supply chain. Bilsal­get rammes fx hårdt af, at kunder let kan udskyde eller helt undvære køb af en ny bil, hvilket har ramt bl.a. tyske VW ekstremt hårdt. Ifølge koncer­n­chef Herbert Diess taber VW lige nu taber 90 mio. kr. – i timen. Det rammer selvføl­ge­lig ikke bare VW, men også deres leveran­dø­rer og samar­bejds­part­nere rigtig hårdt.

Hjælpe­pak­ker køber tid men ikke nytænkning

Hjælpe­pak­ker er effek­tive til at tage de aller­vær­ste stød af pludse­lige og voldsomme hændel­ser, som har store konse­kven­ser for virksom­he­der, og som de umuligt kan nå at tilpasse sig gradvist. Men de bygger også på en idé om, at verden vil vende tilbage til det normale, og at vi vil genop­tage de adfærds- og forbrugs­møn­stre, som vi havde før katastro­fen indtraf. Hjælpe­pak­ker kan købe tid, men skaber i sig selv ikke virksom­he­der, der kommer styrket ud af en krise. Det kræver, at virksom­he­den sætter en strate­gisk og fremtids­o­ri­en­te­ret dagsor­den for innova­tion, der kan fokusere innova­tions­kraf­ten mod den forven­tede fremtid, der venter på den anden side af COVID-19.

Vores seneste under­sø­gel­ser blandt store og mellem­store virksom­he­der i Danmark viser, at 66% slet ikke eller kun i ringe grad har en tydelig vision og strategi for innova­tion. Kun 7% svarer, at de har. Det er bekym­rende, når man ser, hvor hårdt virksom­he­derne og deres forret­nings­mo­del­ler er udfor­dret af den igang­væ­rende corona­pan­demi, og hvor meget den poten­ti­elt vil foran­dre den fremtid, virksom­he­derne kigger ind i.

Relevante links:

Fire årsager til virksom­he­der ikke reage­rer på disruption 

Rejse­bu­reau innove­rede sig til rekord­vækst på bare fem uger