16. sept: Sådan måler og kommu­ni­ke­rer du værdien af innova­tions­pro­jek­ter

Deltag i vores live webinar onsdag den 16. septem­ber kl. 10.00 og bliv klogere på, hvordan du løser en af innova­tio­nens store udfor­drin­ger.

Mange virksom­he­ders innova­tions­pro­ces starter med, at man udarbej­der en positiv business case. Ofte vel vidende at der i virke­lig­he­dens verden ikke er nogen som helst chance for at vide, om den reali­stisk eller ej.

Det ved syste­met godt, og derfor bliver mange business cases også hurtigt skudt ned. Speci­elt de der baserer sig på mere radikale ideer, som i sagens natur typisk indehol­der både tekni­ske og kommerci­elle usikker­he­der. Speci­elt i de tidlige faser, hvor business casen efter­spør­ges.

DELTAG I VORES LIVE WEBINAR 16. SEPTEMBER

Onsdag den 16. septem­ber kl. 10.00 afhol­der vi et live webinar, hvor vi stiller skarpt på problem­stil­lin­gen.

Webina­ret varer en time, og vi vil bl.a. sætte fokus på:

    • Hvordan innova­tions­teams kan ændre samta­len fra usikker­he­den af business cases til størrel­sen på det problem, som innova­tions­pro­jek­ter løser.
    • Hvornår det giver mening at lave en business case for et innova­tions­pro­jekt.
    • Hvilke værktø­jer der egner sig bedst.
    • Hvordan innova­tions­teams hurtigt og billigt kan reducere de mest kriti­ske usikker­he­der og dermed udarbejde mere trovær­dige business cases.
    • Hvordan innova­tions­teams løbende kan måle og kommu­ni­kere værdien af et innova­tions­pro­jekt.

GRATIS TILMELDING

Du kan uden bereg­ning tilmelde dig webina­ret, som afhol­der onsdag den 16. septem­ber kl. 10.00, ved at udfylde formu­la­ren neden­for.