19. august: Få en innova­tions­mo­del, der kan skabe resultater

Deltag i vores live webinar 19. august kl. 10.00 og bliv klogere på, hvordan I kan designe en innova­tions­mo­del, der kan skabe konkrete resultater.

Innova­tion handler om skabe fremti­dens løsnin­ger og forret­nings­mo­del­ler. Men hvordan gør man bedst det, når ingen helt kender den fremtid, der skal innove­res til? Og hvordan sikrer man sig, at der under­vejs ikke tages unødige risici?

De spørgs­mål sætter zoomer vi ind på 19. august kl. 10.00, hvor vi afhol­der et spændende live webinar om den ventu­re­ba­se­rede innovationsmodel.

Med afsæt i 15 års erfarin­ger og konkrete cases fra både den private og offent­lige sektor viser vi, hvordan organi­sa­tio­ner hurtigt, billigt og syste­ma­tisk kan ekspe­ri­men­tere sig ind i en bedre fremtid.

Du vil blive intro­du­ce­ret til simple metoder, værktø­jer og eksemp­ler, som kan bruges til at skabe en rød tråd fra de strate­gi­ske overvej­el­ser og ned til den daglige eksekve­ring af innovationsstrategien.

Fem grunde til at deltage

Her er fem gode grunde til at deltage i vores kommende live webinar, som afhol­des torsdag den 19. august kl. 10.00.

Fx vil du lære:

  • Hvordan I skaber en  strate­gisk, klar og fremtids­o­ri­en­te­ret retning for innova­tion, som organi­sa­tio­nen kan forså.
  • Hvordan I kan designe og imple­men­te­rer en ventu­re­ba­se­ret innova­tions­mo­del, der skaber konkrete resultater.
  • Hvordan I hurtigt og billigt kan teste og validere ideer, inden I bruger ressour­cer på at lancere dem.
  • Hvordan I kan opnå større effekt af jeres innovationsbudet.
  • Hvordan I dokumen­te­rer og kommu­ni­ke­rer fremdrif­ten og værdien af jeres innovationsprojekter.

  Tilmeld dig gratis i dag

  Du kan tilmelde dig vores live webinar, som varer en time, ved at udfylde formu­la­ren neden­for. Det er torsdag den 19. august kl. 10.00.