6. maj: Skab resul­ta­ter med den ekspe­ri­men­te­rende innovationsmodel

Deltag i vores live webinar 6. maj kl. 10.00 og bliv klogere på, hvordan I kan skabe bedre resul­ta­ter med en ekspe­ri­men­te­rende tilgang til innovation.

Innova­tion handler om skabe fremti­dens løsnin­ger og forret­nings­mo­del­ler. Men hvordan gør man det, når ingen kender den fremtid, der skal innove­res til? Det spørgs­mål sætter vi fokus på den 6. maj, hvor vi zoomer ind på den ekspe­ri­men­te­rende innovationsmodel.

Med afsæt i 15 års erfarin­ger og konkrete cases fra både den private og offent­lige sektor viser vi, hvordan organi­sa­tio­ner hurtigt, billigt og syste­ma­tisk kan ekspe­ri­men­tere sig til mere og bedre innova­tion, som har fremti­den i sig.

Du vil blive intro­du­ce­ret til simple metoder og værktø­jer, som kan bruges til at skabe en rød tråd fra de strate­gi­ske overvej­el­ser og ned til den daglige eksekve­ring af jeres organi­sa­tions innovationsstrategi.

Fem grunde til at deltage

Her er fem gode grunde til at deltage i vores kommende live webinar, som afhol­des tirsdag den 6.maj kl. 10.00.

Fx vil du lære:

  • Hvordan I skaber en klar og fremtids­o­ri­en­te­ret retning for innova­tion, som organi­sa­tio­nen kan forså.
  • Hvordan I desig­ner og imple­men­te­rer en ekspe­ri­men­te­rende innova­tions­mo­del, som skaber konkrete resultater.
  • Hvordan I hurtigt og billigt kan teste og validere ideer, inden I bruger ressour­cer på at lancere dem.
  • Hvordan I kan opnå større effekt af jeres innovationsbudet.
  • Hvordan I dokumen­te­rer og kommu­ni­ke­rer fremdrif­ten og værdien af jeres innovationsprojekter.

  Tilmeld dig gratis i dag

  Du kan tilmelde dig vores live webinar, som varer en time, ved at udfylde formu­la­ren neden­for. Det er tirsdag den 6. maj kl. 10.00.