Styrk innova­tio­nen i 2021 med fire effek­tive hacks

Vi har identi­fi­ce­ret fire effek­tive hacks fra de mest innova­tive virksom­he­der, som andre med fordel kan imple­men­tere. Brug dem til at innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt.

 

2020 udfor­drede mange virksom­he­ders innova­tions­pa­rat­hed. Til trods for at hele 67% af alle virksom­he­der vurde­rede, at innova­tion i løbet af 2020 var blevet et endnu vigti­gere tema end året før, så svarede tæt på otte ud af ti adspurgte i vores under­sø­gelse sidst på året, at det samti­dig var blevet vanske­li­gere at skaffe ressour­cer til innovation.

De fleste organi­sa­tio­ner er ikke desig­net til innovation

Corona­pan­de­mien, og den usikker­hed den påførte mange private virksom­he­der og offent­lige organi­sa­tio­ner, var uden tvivl en medvir­kende årsag til det paradoks, der opstod mellem det stigende strate­gi­ske behov for innova­tion og den organi­sa­to­ri­ske parat­hed til at allokere ressour­cer til det. Men det var ikke den væsentligste.

Den væsent­lig­ste barri­ere var, at de aller­f­le­ste organi­sa­tio­ner i dag ikke er desig­net til at forny og foran­dre sig. De er primært desig­net til at bevare, beskytte og optimere det eksiste­rende. Og i takt med at verden ændrede sig så radikalt, som den gjorde i 2020, blev mange organi­sa­tio­ners manglende innova­tions­pa­rat­hed udfor­dret. Og i nogles tilfælde direkte udstillet.

Sammen­fald mellem innova­tions­pa­rat­hed og return-on-innovation

En analyse fra konsu­lent­fir­maet McKin­sey konklu­de­rer, at kun 6% af alle CEOs er tilfredse med de resul­ta­ter, deres virksom­hed skaber gennem sine investe­rin­ger i innovation.

Holdes dette tal op mod Blue Trampo­li­nes egne data over virksom­he­ders innova­tions­pa­rat­hed, viser en gennem­gang af knap 250 virksom­he­ders data, at kun 7% ligger på niveau 4 eller derover på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er kende­teg­net ved en lav organi­sa­to­risk innova­tions­pa­rat­hed og 5 ved en høj.

Niveau 4, hvis generelle kende­tegn er beskre­vet i figuren neden­for, bruges som referen­ce­punkt for høj innova­tions­pa­rat­hed, da det netop er der, at de organi­sa­to­ri­ske rammer begyn­der at kunne under­støtte en reel strate­gisk, syste­ma­tisk og resul­tat­ska­bende tilgang til innova­tion. Der kan således argumen­te­res for, at der er et sammen­fald mellem virksom­he­ders innova­tions­pa­rat­hed og deres tilfreds med de resul­ta­ter, der skabes gennem innovation.

Hele 55% af alle virksom­he­derne i vores data ligger på enten niveau 1 eller 2, mens 38% er på niveau 3. Men de fleste virksom­he­der kan styrke deres innova­tions­pa­rat­hed med nogle få, enkelte hacks.

Styrk organi­sa­tio­nens innova­tions­pa­rat­hed med fire effek­tive hacks

Hos Blue Trampo­line har vi hjulpet mange private virksom­he­der og offent­lige organi­sa­tio­ner med at styrke deres innova­tions­pa­rat­hed, så de kan innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt. Og er der én ting, vi har lært gennem årene, så er det, at det er de gode innova­tions­va­ner, der skaber resul­ta­terne. Ikke omvendt.

Vi har analy­se­ret de 7% af virksom­he­der i vores database, som ligger på niveau 4 eller derover og kigget på, hvilket konkrete greb, de har gjort og hvordan det har hjulpet dem til at innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt i 2020.

De fire greb er beskre­vet herunder.

Fokusér på value at stake. En bank vi samar­bej­dede med i løbet af 2020, skabte et strate­gisk innova­tions­tema målret­tet genera­tion Z. Det er den næste genera­tion af kunder, og de tradi­tio­nelle banker risike­rer at tabe kampen om dem til nye, digitale startups med mere appel­le­rende og omkost­nings­ef­fek­tive forret­nings­mo­del­ler. Banken havde ikke særlig godt kendskab til målgrup­pen og slet ikke en løsning klar, men det vil have en positiv effekt på et tocif­ret milli­ard­be­løb for banken, såfremt man lykkes med at løse den udfor­dring, som det bliver at tiltrække, konver­tere og fastholde den unge genera­tion. Det er essen­sen i value at stake. Man fokuse­rer kreati­vi­te­ten og innova­tions­res­sour­cerne på de udfor­drin­ger og mulig­he­der, som bidra­ger til at skabe en markant bedre fremtid for virksom­he­den. Det giver innova­tio­nen organi­sa­to­risk legiti­mi­tet og sikrer et højere person­ligt ejerskab fra den strate­gi­ske ledelse.

Foretag mange små investe­rin­ger frem for få store. Data fra den ameri­kan­ske ventu­re­bran­che viser, at det kræver 250 investe­rin­ger at finde én superin­ve­ste­ring, som define­res ved at give pengene minimum 50 gange igen. Hele 60% giver et negativt afkast. Udfor­drin­gen er, at ingen på baggrund af en tradi­tio­nel business case kan adskille de gode innova­tions­mu­lig­he­der fra de dårlige. På papiret ser de nemlig alle profi­table ud. Virksom­he­der med høj innova­tions­pa­rat­hed sikrer adskil­lel­sen og fremdrif­ten i de bedste ideer ved, at man investe­rer små beløb i mange ideer frem for store beløb i nogle få store. Investe­rin­gerne sker konkret i små, hurtige og billige ekspe­ri­men­ter, som kan teste og validere ideer­nes mest kriti­ske usikker­he­der. På den måde øger man gradvist investe­rin­gerne, når ekspe­ri­men­terne er succes­fulde og stopper dem, når de ikke er. Flere og flere virksom­he­der med høj innova­tions­pa­rat­hed i både den private og offent­lige sektor har med succes allerede syste­ma­ti­se­ret denne tilgang til innova­tion gennem en ventu­re­ba­se­rede innova­tions­mo­del. Og med impone­rende resultater.

Løs proble­mer frem for at lancere tekno­logi. At have en ny tekno­logi er ikke det samme som at have en attrak­tiv value propo­si­tion, og en attrak­tiv value propo­si­tion er ikke en garanti for at have en profi­ta­bel forret­nings­mo­del. Virksom­he­der med høj innova­tions­pa­rat­hed tager afsæt i kunder­nes, bruger­nes eller borger­nes proble­mer, og forsø­ger at finde den simple­ste og hurtig­ste måde at løse det på. Tekno­logi er natur­lig­vis ofte en del af løsnin­gen, men aldrig det primære. Et godt eksem­pel fra 2020 er en af vores globale tyske kunder, som er blandt verdens førende leveran­dø­rer af proces­ud­styr til brygge­rier verden over. På få uger hjalp vi dem med at definere, teste og validere målgrup­pens problem og den løsning og forret­nings­mo­del, som kunne løse proble­met på en profi­ta­bel måde. Tekno­logi blev først en del af ordfor­rå­det, da den første simple version af et digitalt perfor­mance manage­ment system skulle udvik­les. Til gengæld var de knivskarpe på proble­met, løsnin­gen og forret­nings­mo­del­len. Få måneder efter lance­rin­gen af den første MVP (minimal viable product) kunne de brygge­rier, der havde taget den første version i brug konsta­tere en gennem­snit­lig produk­ti­vi­tets­frem­gang på hele 5%. Det er resul­tat­ska­bende innova­tion, når det er bedst.

Skab en virtuel organi­se­ring af innova­tions­ind­sat­sten. Zoom, Miro, Mural og Slack er nogle af de digitale værktø­jer, som virksom­he­der med høj innova­tions­pa­rat­hed brugte til at skabe konkrete innova­tions­re­sul­ta­ter i 2020. Hos Blue Trampo­line tror vi på, at virtu­elle samar­bejds­for­mer er kommet for blive. Det skyldes ikke kun pande­mien, men også at det i bund og grund bare giver god mening. Eksem­pel­vis gennem­førte under sidste års lock-down vi et virtu­elt innova­tions­for­løb for en global pharma-virksom­hed, som konkret oplevede at den virtu­elle organi­se­ring gav dem en tryg, fokuse­ret og om omkost­nings­ef­fek­tiv måde at innovere på samti­dig med, at de oplevede mindre spild­tid til fx rejser. 90% af delta­gerne tilken­de­gi­ver, at den virtu­elle af innova­tions­for­lø­bet i høj grad har hjulpet dem til at innovere hurti­gere, bedre og med større effekt.

Deltag i vores webinar 26. januar

Torsdag den 26. januar kl. 10.00 afhol­der vi et live webinar, hvor du kan blive klogere på innova­tions­pa­rat­he­den i danske virksom­he­der lige nu, og hvad I konkret kan gøre for at styrke den i 2021.

Her vil du bl.a. lære:

  • Hvordan innova­tions­pa­rat­he­den ser ud lige nu i danske virksomheder
  • Hvor innova­tions­pa­rat jeres virksom­hed er i forhold til de bedste.
  • Hvordan I imple­men­tere de fire hacks nævnt i artik­len og dermed innovere hurti­gere, bedre og med større effekt i 2021.
  • Hvordan I kan måle og kommu­ni­kere de resul­ta­ter, I skaber gennem innovationen.

Du kan uden bereg­ning tilmelde dig webina­ret ved at udfylde formu­la­ren herunder.