Styrk virksom­he­dens innovationkraft

En stærk innova­tions­kraft giver jer nye muligheder

Vi hjælper ledere og speci­a­li­ster med at planlægge og gennem­føre de foran­drin­ger der skal til, for at virksom­he­dens innova­tions­po­ten­ti­ale kan realiseres.

Vores ambition er, at gøre

innova­tions­kraf­ten til jeres konkurrencefordel

Virksom­he­der med en stærk innova­tions­kraft er bedre til at omsætte ideer og mulig­he­der til nye, profi­table produk­ter og forretningsmodeller. 

74% af alle tople­dere har det derfor også som en strate­gisk priori­tet at styrke virksom­he­dens innova­tions­kraft. Vi har kompe­ten­cerne til at hjælpe jer.

Vores kompe­ten­cer

Vi kan hjælpe med at styrke virksom­he­dens innovationskraft

MÅL VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSKRAFT
Vi har siden 2005 gennem­ført flere end 250 målin­ger af virksom­he­ders innova­tions­kraft. Det giver et godt udgangs­punkt for at blive bedre og konkret viden om, hvordan I skaber en mere innova­tions­ven­lig virksomhed.

FÅ EN KLAR VISION OG STRATEGI FOR INNOVATION
En klar og fremtids­o­ri­en­te­ret vision og strategi for innova­tion gør det tydeligt for alle i virksom­he­den, hvorfor innova­tion er vigtigt, hvor de største mulig­he­der er, og hvordan fremti­dens udgave af virksom­he­den ser ud.

FÅ EN EFFEKTIV GOVERNANCE MODEL FOR INNOVATION
En effek­tiv gover­nance model for innova­tion gør det lettere for jeres organi­sa­tion at eksekvere på virksom­he­dens innova­tive mål og ambitio­ner. Det skaber ejerskab, engag­ment og frem for alt en sundere balance mellem drift og innovation.

FÅ EN VENTUREBASERET INNOVATIONS- OG INVESTERINGSPROCES
En ventu­re­ba­se­ret innova­tions- og investe­rings­pro­ces hjælper jer med at øge værdien af de gode ideer — og reducere omkost­nin­gen af de dårlige. Den hjælper jer også til at reducere risikoen ved at investere i innovation.

MÅL OG KOMMUNIKER VÆRDIEN AF JERES INNOVATION
Hold innova­tio­nen på sporet ved løbende at måle og kommu­ni­kere værdien af innova­tion til virksom­he­dens vigtig­ste inter­es­sen­ter — og genin­ve­stér gevin­sterne i endnu mere innovation.

Innova­tion excel­lence program

Den billig­ste vej til at styrke jeres innovationskraft

Vores Innova­tion Excel­lence Program har hjulpet flere end 150 virksom­he­der til at styrke deres innovationskraft.

Innova­tion lunch club

Kom med i vores nye Innova­tion Lunch Club

Få inspira­tio­nen, erfarin­gerne og ekspert­hjæl­pen til at styrke virksom­he­dens innovationskraft.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et gratis onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller book et online­møde på et tidspunkt, som passer dig. Så sender vi et mødelink til din indbakke.

Modtag vores måned­lige nyhedsbrev

Tilmeld dig i dag