Værdien af innovation

Synlig­gør værdien af jeres innovationsindsats

Vores eksper­ter hjælper med at måle og kommu­ni­kere værdien af virksom­he­dens investe­rin­ger i innovation.

Value propo­si­tion

Gør værdien af innova­tion synlig for alle

Virksom­he­der investe­rer flere og flere penge i innova­tion, men kun ganske få er i stand til at måle og kommu­ni­kere den værdi, det tilfø­rer virksomheden. 

Vi hjælper med at måle og kommu­ni­kere værdien af jeres innova­tions­ind­sats. På den måde kan I ændre samta­len til at handle om værdi i stedet for omkostninger.

Konkrete resul­ta­ter

Et innova­tions­regn­skab giver fem konkrete resultater

MÅL VIRKSOMHEDENS RETURN-ON-INNOVATION
Virksom­he­der, der ikke måler og kommu­ni­ke­rer værdien af deres investe­rin­ger i innova­tion, risike­rer at investere i blinde.

GØR VÆRDIEN AF INNOVATION SYNLIG FOR HELE VIRKSOMHEDEN
Ledere investe­rer i det, der skaber værdi for virksom­he­den og dens kunder. Det er derfor afgørende, at værdien af innova­tion gøres synlig for alle i virksomheden.

FÅ SAMTALEN TIL AT HANDLE OM VÆRDIEN AF INNOVATION
Flyt opfat­tel­sen i virksom­he­den fra at handle om, hvor mange penge der bruges på innova­tion til, hvor meget værdi den rent faktisk skaber.

TILTRÆK OG BESKYT RESSOURCER TIL INNOVATION
Alt for mange virksom­he­der har i dag ikke et beskyt­tet innova­tions­bud­get. Et innova­tions­regn­skab hjælper jer med at løse den udfordring.

BLIV ANERKENDT SOM EN STRATEGISK OG VÆRDISKABENDE INNOVATIONSLEDER
Mange beskyl­des for at drive et innova­tions­te­a­ter. Et innova­tions­regn­skab hjælper til at synlig­gøre den strate­gi­ske og værdi­ska­bende innovationsleder.

Tal med en ekspert

Book et virtu­elt møde

Ring til os på 7022 2424 eller book et virtu­elt møde, når du har tid.

Nyheds­brev?